Nyheter

Nya brandskyddsutmaningar med tillväxten av solcellsinstallationer

Regelverk och standardisering hänger inte med i den snabba utvecklingen av solcells- och likströmsinstallationer, vilket riskerar att ge upphov till en betydande brandproblematik. Det i sin tur riskerar att bromsa in utvecklingen av hållbara elförsörjningslösningar i byggnader. Det konstateras i en nyligen utgiven rapport från Luleå tekniska universitet, Lunds Tekniska Högskola och RISE.

– Regelverken måste komma ikapp. Innovativa elsystem i bostäder har hög prioritet ur ett hållbarhetsperspektiv och det är därför av stor betydelse att utvecklingen kan ske utan bakslag i form av osäkerhet vad gäller brandrisker, säger Tomas Ekman, riskspecialist på Länsförsäkringar

Det är Brandforsk och Länsförsäkringars Forskningsfond som har finansierat studien, som påvisar ett antal brister i nuvarande regelverk för solcells- och likströmsinstallationer. Studien initierades som ett svar på den snabba utvecklingen inom produktion, distribution och lagring av el och elektrisk energi i byggnader.

– Installationstakten ökar snabbt från en redan hög nivå. Det gäller speciellt solcellsanläggningar där exempelvis regeringen så sent som i september i år föreslog en utökad finansiering på 500 miljoner kronor i investeringsstöd. Det är därför viktigt att skapa en överblick över de brandtekniska problem som nya elförsörjningssystem kan ge upphov till, säger Tomas Ekman. 

I projektet studerades brandrisker och existerande regelverk för lokal elproduktion för framför allt solceller och eldistribution i lokala likströmsnät, samt lokal energilagring med fokus på batterier.

Michael Försth från Luleå tekniska universitet, som varit övergripande projektledare, konstaterar att det är viktigt att regleringar och riktlinjer hänger med.

– En generell observation är att regelverket inte hinner utvecklas i samma takt som teknikutvecklingen. Det är en ofta återkommande utmaning inom brandsäkerhet, men gäller speciellt inom detta teknikområde där utvecklingen går mycket snabbt, och de ingående komponenterna nästan uteslutande har stor inneboende brandpotential, säger Michael. 

I rapporten dras slutsatsen att det framförallt är solcellsanläggningar som riskerar att skapa mest problem i framtiden om inget görs. Dels beroende på bristfälligt regelverk men även för att de är distribuerade i byggnaderna med flera delar som orsakar brand, och att delar är exponerade för utomhusklimat vilket ökar risken för uppkomst av fel.

I rapporten presenteras en prioriteringslista med åtgärdsförslag för att minska brandriskerna med solcells- och likströmsinstallationer.

– Nu bjuder vi tillsammans med Brandforsk och forskarna in till ett seminarium med olika aktörer och intressenter för att diskutera konkreta åtgärder, säger Tomas Ekman.