Nyheter

Trelleborg stärker fokus på utvalda segment

Trelleborg genomför organisationsförändringar i syfte att fokusera koncernen på utvalda segment och samtidigt synliggöra områden där förbättring av lönsamheten måste ske. Ambitionen är att fortsätta utveckla och stärka redan välpresterande och välpositionerade affärsområden som har betydande global affärsverksamhet.

I den nya organisationen kommer Trelleborg att bestå av tre affärsområden, jämfört med nuvarande fem. Därutöver skapas ett rapporteringssegment, Verksamheter under utveckling. I samband med förändringen görs också ej kassapåverkande nedskrivningar av sysselsatt kapital om 3 200 MSEK, vilket kommer att redovisas i Trelleborgs rapport för det fjärde kvartalet 2019.

– Vi sätter nu ett starkare fokus på våra strategiskt välpositionerade affärer. Det handlar om fortsatt utveckling och investeringar i såväl organisk tillväxt som olika slags tilläggsförvärv, som på olika sätt kan komplettera och stärka våra positioner inom utvalda segment. Parallellt pågår en intensiv strategisk översyn av de enheter som kommer att ingå i Verksamheter under utveckling. Jag vill vara tydlig med att vi ställer krav på att lönsamheten ska förbättras betydligt inom en 12–24-månadersperiod för att dessa verksamheter ska ingå i koncernen. Under tiden förbättringsarbetet pågår kommer vi kontinuerligt utvärdera olika strukturella alternativ, säger Peter Nilsson, VD och koncernchef för Trelleborg.

Ny organisation

Följande affärsområden kommer att ingå i den nya organisationen:

Trelleborg Industrial Solutions med fokus på polymerbaserade nischapplikationer och infrastrukturprojekt
Trelleborg Sealing Solutions med fokus på polymerbaserade tätningslösningar
Trelleborg Wheel Systems med fokus på däck till off-highwayfordon

Trelleborg Coated Systems och Trelleborg Offshore & Construction upphör som affärsområden. Dario Porta, affärsområdeschef för Trelleborg Coated Systems, avgår vid årsskiftet från Trelleborgs ledningsgrupp och blir affärsenhetschef för tryckduksverksamheten.

Ett antal verksamheter flyttas till ett nytt rapporteringssegment vid namn Verksamheter under utveckling, vilket kommer att rapporteras fristående från affärsområdesstrukturen.

Organisationsförändringar

Trelleborg Industrial Solutions kommer framöver att bestå av befintlig verksamhet, Trelleborg Coated Systems verksamhet för belagda vävar samt Trelleborg Offshore & Constructions verksamhet för marina lösningar och infrastrukturprojekt. I samband med förändringarna flyttas viss verksamhet från Trelleborg Industrial Solutions till Verksamheter under utveckling. Efter omorganisationen och baserat på senaste 12-månadersperioden var Trelleborg Industrial Solutions årliga försäljning cirka 10 800 MSEK med en EBIT-marginal om cirka 11 procent.

Trelleborg Sealing Solutions berörs inte av organisationsförändringarna.

Trelleborg Wheel Systems påverkas endast marginellt av att dess verksamhet för cykeldäck överförs till Verksamheter under utveckling.

Det nya rapporteringssegmentet Verksamheter under utveckling kommer att bestå av:

Trelleborg Coated Systems verksamhet för tryckdukar
Trelleborg Offshore & Constructions olja- & gasverksamhet
Trelleborg Industrial Solutions svenska och estniska verksamheter för formgodskomponenter
Trelleborg Industrial Solutions tjeckiska verksamhet för form.godskomponenter och tekniska gummiprodukter samt Trelleborg Wheel Systems verksamhet för cykeldäck.

Bild: Pixabay