Nyheter

Ingenjörerna har antagit nytt näringspolitiskt program

Förbättrade skatteregler för personaloptioner, fokus på hållbar utveckling samt stärkta möjligheter för innovatörer och entreprenörskap. Det är bärande delar i den näringspolitik som beslutades vid Sveriges Ingenjörers fullmäktigemöte på tisdagen.

– Attraktiva villkor är helt avgörande om svenska företag ska locka till sig ingenjörer. Optioner med möjlighet till delägarskap är ett sånt verktyg, framförallt för mindre företag. Dagens skatteregler behöver vässas ytterligare för att detta ska bli verkligt slagkraftigt, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.

Det nya programmet slår även fast att näringslivets konkurrenskraft kräver fokus på hållbar utveckling.

– Ingenjörer bidrar starkt till förnyelse, tekniksprång och lönsamhet. Det är därför viktigt att de får mandat i företagen att agera intraprenörer och ges tid att omsätta idéer till innovationer. På så sätt kan Sverige få fram fler hållbara produkter och tjänster, säger Ulrika Lindstrand.

Det näringspolitiska programmet som klubbades innehåller bland annat delar om:

Fler företag behöver investera i att skydda immaterialrättsligavärden, t ex genom patent
Svenska företag behöver i ökad grad medverka i EU:s olika forsknings- och innovationsprogram
Svenska företags konkurrenskraft kräver fokus på hållbar utveckling – företagen behöver ge utrymme för ingenjörernas innovationsförmåga för att skapa hållbara produkter och tjänster
Ingenjörerna måste ges mandat att agera internt som intraprenörer och ges tid att omsätta idéer till innovationer
Fler företag behöver tydligare strategier för hur idéer utanför kärnverksamheten ska tillvaratas
De gemensamt finansierade trygghetssystemen måste även inkludera de individer som väljer att starta nya företag
Det ska vara möjligt att vara anställd, bedriva företagande och att utveckla företag i hela Sverige – genom fungerande finansieringsmodeller för samarbeten mellan lärosäten och regionala näringsliv samt satsningar på hållbara kommunikationer, IT-infrastruktur och samhällsservice.

Vid årets Ingenjörsfullmäktige, som är förbundet högsta beslutande organ och som avslutades på tisdagen, valdes även en ny ledamot in i Sveriges Ingenjörers förbundsstyrelse – Philip Engström. Han är yrkesverksam i Linköping på Nationellt forensiskt centrum, som är en nationell avdelning vid Polismyndigheten.

Bilden:
Ingenjörsfullmäktige är Sveriges Ingenjörers högsta beslutande organ.
Bild: Sveriges Ingenjörer