Nyheter

Elnätsföretags outnyttjade underskott villkoras

Regeringen överlämnar i dag ett förslag till Lagrådet som medför att elnätsföretagen under en övergångsperiod inte får använda outnyttjade underskott i förhållande till intäktsramarna för perioden 2012–2015. Regeringen vill i stället villkora utnyttjandet av dessa underskott till fördel för en utveckling av elnätssystemet.

Regeringens förslag innebär att elnätsföretagen inte ska kunna tillgodoräknas flera tillsynsperioders underskott när de nya bestämmelserna i ellagen om avvikelser från intäktsramen tillämpas för första gången efter utgången av tillsynsperioden 2016–2019.

Samtidigt aviserar regeringen att den avser att återkomma med ett författningsförslag som ger ett särskilt investeringsutrymme till nätföretag som har outnyttjade underskott. Enligt det förslaget kommer elnätsföretagen under vissa förutsättningar få möjlighet att från elnätsverksamheten ta ut belopp som motsvarar de outnyttjade underskotten från perioden 2012–2015.

Regeringens förslag kommer inte att påverka de outnyttjade underskotten från perioden 2016–2019.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 april 2020.

Bild av Thomas B. från Pixabay