Nyheter

Inventering: granbarkborrens angrepp fördubblades

Skadeinsekten granbarkborre har under 2019 orsakat skador på närmare 7 miljoner kubikmeter skog i södra och mellersta Sverige, värt flera miljarder kronor. Det visar en kartläggning som Skogsstyrelsen gjort tillsammans med Södra Skogsägarna. Det innebär nästan dubbelt så omfattande angrepp som rekordåret 2018. Problematiken har dessutom spridit sig norrut.

– Det här visar att situationen är fortsatt bekymmersam och ett allvarligt hot mot svenskt skogsbruk. Det görs en hel del redan men vi behöver växla upp det arbetet. Därför kommer jag att ta kontakt med andra berörda myndigheter för en dialog kring hur vi gemensamt ser till att undanröja de hinder som kan finnas för att skogsnäringen ska kunna agera så snabbt som möjligt, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist.

Skogsstyrelsen och Södra Skogsägarna har tillsammans gjort inventeringar på över 500 referensfastigheter i Götaland. Till det har Skogsstyrelsen gjort en enkät till skogsbolag i mellersta Sverige (Värmland, Södermanland, Närke, Västmanland, Uppland och Stockholm) där 16 av 20 skogsbolag svarat.

Skador för 3 miljarder

Resultaten har vägts samman och bedömningen gemensamt med skogsbolagen är att nästan 7 miljoner kubikmeter skog förstörts av granbarkborren vilket motsvarar ett virkesvärde på nära 3 miljarder kronor. Det är en fördubbling jämfört med rekordåret 2018 då 3-4 miljoner kubikmeter var angripet. En årsavverkning i Sverige motsvarar cirka 90 miljoner kubikmeter.

– I vår inventering ser vi att det hårda arbetet med att plocka ut angripet virke gör god nytta, men det finns fortfarande skogsägare som kan bli mer aktiva, ha bättre koll på sin skog och få ut de träd som har färska skador. Nu krävs det massiva insatser gemensamt, sannolikt i många år framöver, säger Henrik Holmberg, skogsskötsel- och entreprenörsutvecklare, Södra Skogsägarna.

Spridning norrut

Det har skett en ökning i stort sett i alla län i Götaland och samtidigt är det tydligt att problematiken har spridit sig norrut och nu omfattar stora delar av Svealand.

Orsaken till att angreppen slog rekord under 2018 var den varma och torra sommaren som gynnade skadeinsekten. Det gjorde att den kunde svärma två gånger och bli enormt många fler till våren 2019.

Vad kan skogsägaren göra?

Det är fortfarande effektivt ur bekämpningssynpunkt att skogsägaren ser över sin skog, avverkar och tar ut angripna granar som har det mesta av barken kvar. Då följer de granbarkborrar som finns kvar med ut ur skogen. De granar som angreps 2018 och tidigare har inga barkborrar kvar och kan lämnas.

Vad görs mer för att stoppa granbarkborren?

Sedan ett år tillbaka driver Skogsstyrelsen satsningen Stoppa borrarna tillsammans med skogsbruket i södra Sverige och representant för länsstyrelserna. Där görs bland annat informations- och utbildningsinsatser, löpande avstämningar kring läget i skogen och andra insatser för att underlätta bekämpningsarbetet. Detta projekt utökas nu till att gälla även mellersta delarna av landet.

Stora delar av södra och mellersta Sverige har också utsetts till bekämpningsområde och områdets omfattning ses över. Drabbade skogsägaren kan söka dispens för att få ut angripen skog snabbare. Nya digitala verktyg tas fram med hjälp av kartor och artificiell intelligens som kan förutse framtida riskområden för angrepp. Det är några exempel.

Bild: Pixabay