Nyheter

Swedish Industrial Interoperability Association – redan fullt verksam förening

Den nya föreningen SEIIA – Swedish Industrial Interoperability Association – är nu i full verksamhet. Föreningen arbetar för interoperabilitet som innebär att olika system kan utbyta data och fungera tillsammans. Redan nu engageras internationella partners och en stor del den svenska processindustrin.

Vid stora eller medelstora industriprojekt är det vanligt att projekteringen läggs ut på konsulter. Byggkonsulten använder sitt digitala verktyg för att ta fram ritningar och kanske även 3D-modeller. Processkonsulten använder ett annat digitalt verktyg. Elkonsulten nöjer sig oftast med planritningar. Problemet blir att importera de olika konstruktionslösningarna från respektive konsult och att skapa en ”central modell” som alla kan arbeta kring. En fungerande kommunikation och ett fungerande dataformat är nödvändigt i synnerhet om ambitionen dessutom är att parallellt skapa en ”digital tvilling” som ska förvaltas samtidigt med den fysiska anläggningen.

Underlättar i alla faser

Problemen är givetvis likartade om anläggningsägaren själv sköter all projektering, men i allmänhet används då en mer begränsad uppsättning av digitala verktyg. Interoperabilitet underlättar inte enbart projekteringen utan även under byggtid och drifttid. Det finns därför också önskemål om att exportera data om maskinobjekt till anläggningsägarens anläggningssystem och underhållsystem.

Föreningen SEIIA – Swedish Industrial Interoperability Association – etablerades som ett resultat av det statligt stödda LCDM-projektet. Man har redan genomfört ett pilotprojekt för att testa hur interoperabilitet kan fungera, tagit kontakt med och samverkat med organisationer i andra länder och genomfört en ”summit” med svenska och utländska föreläsare.

För definition på interoperabilitet hänvisar föreningen till Wikipedia som svarar för en användbar formulering: ”förmågan hos olika system, ofta i datorsammanhang, att fungera tillsammans och kommunicera med varandra”. Det går också att tala om ett standardiserat datautbyte mellan olika stödsystem före och under en anläggnings livscykel.

Ett uttalat mål för föreningen är att den 2021 ska vara etablerad inom svensk industri, ha internationella utvecklande samarbeten samt ha en första tillgänglig tillämpning av standard för interoperabilitet av anläggningsinformation. År 2024 ska detta vara rutin för industrin.

Föreningen har redan som styrelseledamöter och medlemmar engagerat framträdande företag i den svenska processindustrin, bland annat ABB, Siemens, Stora Enso, Holmen och Preem.

Flera utmaningar

Ordförande för SEIIA är Johnny Sundström, till vardags chef för anläggningsinformation vid Stora Enso Fors bruk. Inom Stora Enso används AutoCAD som gemensam mjukvara, men det är ungefär till denna programvara som de gemensamma digitala verktygen begränsar sig. Hos Fors bruk används AutoCAD endast vid projektering av automation. För övriga discipliner anlitas konsulter.

Anläggningsprojektering görs i 2D eller 3D beroende på omfattning och komplexitet.
Projekterade lösningar i 2D hanteras i AutoCAD. För lösningar som är framtagna i 3D importeras de olika modellerna i AutoCAD Plant3D eller Navis Works Edit/Simulate av den konsult som ansvarar för samordningen. Visualiseringen görs sedan med hjälp av Navis Works Freedom.

– Generellt finns det flera utmaningar med det digitala flödet från olika konsulter, säger Johnny Sundström. Det är relativt lätt att överföra själva grafiken, men svårt att få med alla tillhörande data. Bara som exempel på ett annat problem är att olika projektörer använder helt olika grad av mått-toleranser.

– Processindustrin saknar standarder för att knyta attribut – egenskaper – till maskinobjekten och alla andra objekt, fortsätter Johnny Sundström. Dessutom behövs bra standard för överföring av konstruktionslösningar inklusive samtliga deras attribut. Vi behöver också rutiner för upphandling av informationsleveranser i projekt. Hur ska vi specificera digital information eller en digital tvilling i förfrågningsunderlagen?

Nu gäller det för processindustrin, och inte minst för deras leverantörer, att utvecklingen av standarder snabbas på. Samarbetet mellan SEIIA och SSG är viktigt för att påverka framtagandet av standarder. SEIIA har som mål att år 2021 ska föreningen ha en första tillgänglig tillämpning för interoperabilitet av anläggningsinformation. År 2024 ska detta vara normalt tillvägagångssätt hos industrin.

– För att nå dit måste vi lära av hur organisationer i andra länder arbetar. Detta är redan igång på bred front och jag upplever en stark vilja att det arbete som SEIIA har inlett blir mycket fruktbart, avslutar Johnny Sundström.

Breddade möjligheter

En av styrelseledamöterna är Mats Larsson som i vanliga fall är sektionschef för teknikutveckling vid kartongbruket hos Holmen Iggesund. Bruket har kommit långt i användandet av digitala verktyg. SiteBase används för anläggningsdata. Stora delar av fabriken finns som 3D-modell vilken har tagits fram med PDMS. Med hjälp av FrontWay täcks alla tillverkningsprocesser in, allt från vedlinje till färdiga kartongrullar. Processmodellen är utmärkt vid förprojekt då det går att simulera effekterna av tänkta eller planerade förändringar.

– Vi har alltså kommit en bra bit på väg, men ser fortfarande en enormt stor återstående potential om interoperabiliteten blir mycket bättre, menar Mats Larsson. Det som saknas idag är synkronisering mellan olika program och mellan olika modeller.

Ett önskemål är ”single data entry”, vilket innebär att en datainmatning eller ändring blir generellt giltig, det vill säga slår igenom i alla modeller och alla databaser som används. Ett annat önskemål är att interoperabiliteten mellan olika programvaror blir så bra att beställaren inte är begränsad till de konsulter och leverantörer som använder en för beställaren bekant programvara eller ett bekant arbetssätt. Interoperabilitet kan därmed bredda utbudet av möjliga konsulter och leverantörer.

– SEIIA kan göra en stor insats genom att få fram en standard och att den inom några år blir till rutin inom svensk industri, säger Mats Larsson. Men vi ska inte uppfinna hjulet på nytt, utan hämta inspiration från andra. De internationella kontakter vi redan har tagit är viktiga. Vi ska också titta på andra som kommit långt, exempelvis byggbranschen som har fungerande koncept och arbetssätt.

– Jag tror benhårt på detta och snart är vi nära ett genombrott. I förlängningen blir SEIIA:s insatser viktiga för den svenska industrins fortsatta konkurrenskraft, avslutar Mats Larsson.

För att hålla tempot i arbetet för interoperabilitet är statligt stöd viktigt. Man har sökt medel från Vinnova för att kunna genomföra en andra etapp av LCDM och där målet bland annat är att arbeta med ett flertal konkreta exempel från den svenska industrin.

Svår hantering av metadata

Ett annat företag som kommit långt inom interoperabilitet är Preem, även om flera utmaningar återstår. Niklas Norén är styrelseledamot i SEIIA, och här som representant för anläggningsägare för raffinaderier. Han är till vardags ansvarig för system och bygg på Preems projektavdelning.

Niklas Norén berättar att företaget genomför mindre och medelstora projekt i egen regi, medan de större läggs ut på EPC-företag och gränsen går vid cirka 0,5 miljarder kronor. I det egna konstruktionsarbetet används Autodesk 2D, AutoCAD Plant 3D och PDMS och för stålkonstruktioner används Tekla. Egna och konsulters konstruktionslösningar importeras till Navis Works.

Där möts exempelvis projekteringar av process, tekniska stödsystem och byggkonstruktion, eventuellt tillsammans med resultatet av laserskanning av befintliga anläggningsdelar.

Som underhållssystem i Preems raffinaderier används Maximo och som anläggningssystem SmarTeam. Redan under projektering/projekt matas dokumentationen till objekt in i SmarTeam.

– Vi har programmerat ett eget verktyg för att klara dokumentöverföringen under projektet, så det är en unik Preem-lösning. Särskilt som leverantören av SmarTeam inte lägre vidareutvecklar sitt system, tittar vi oss om efter en mer universell lösning, berättar Niklas Norén.

I dagens läge måste data om objekten, som exempelvis temperatur och elektriska parametrar, först läggas i Excel-ark innan de importeras till SmarTeam.

Mer och bättre standard behövs för att hantera anläggningsinformation både under projekt och under drift. Preem visar stort intresse för konceptet CFIHOS som används i gas- och oljeindustrin; en bransch som insett att kostnader kan kapas rejält med högre grad av interoperabilitet. CFIHOS har inte bara engagerat anläggningsägare utan också andra intressenter i arbetet för mer standardiserade rutiner.

– Jag tror det är nödvändigt att svenska SEIIA nu får med både anläggningsägare, konsulter samt leverantörer av maskiner, IT med mera, säger Niklas Norén. Samtidigt är det bra med utbyte mellan olika industribranscher som exempelvis mellan oss på raffinaderierna och skogsindustrin.

Det är inte enbart själva interoperabiliteten med export/import av konstruktionslösningar inklusive sina attribut (metadata) som kan underlättas av standardisering. Gemensamma och överensstämmande benämningar av maskintyper och andra objekt, kan effektivisera arbetet med allt från att förfrågningsunderlag upprättas tills att data ska importeras i fabrikens anläggningssystem och underhållssystem.

– Ökad grad av standardisering och interoperabilitet gör det lättare att hitta rätt konsulter och leverantörer, och anläggningsägarna får ett bredare utbud att välja från. I slutänden höjs kvaliteten samtidigt som tidsåtgång och kostnader minskar, avslutar Niklas Norén på Preem.

Bilden:
Från vänster: Björn Jonsson (ABB), Andres Dingvall (SIS), Mats Larsson (Holmen), Johnny Sundström (Stora Enso) och Niklas Norén (Preem). Två ledamöter av SEIIA:s styrelse saknas på bild: Thomas Andersson (Siemens) och Conny Ohlsson (Stockholm Vatten).
Foto: Kjell-Arne Larsson