Nyheter

Europas största projekt i sin klass

Efter flera år tar EMC, Energi och Miljö Center i Borås, steget att gå i kommersiell drift. Under kretsloppsveckan, som är en etablerad tradition i Borås, har 2019 års tema varit invigningen på Sobacken med ett helt nytt avloppsreningsverk och ett helt nytt kraftvärmeverk.

Under en veckas tid i september fick både skolan, näringslivet, personalen och allmänheten varsin egen dag för att på guidade turer ta del av det stora arbetet med att förse staden med avloppsrening, värme samt el.

–Vi inledde veckan på söndagen då samtliga boråsare var inbjudna och över 1000 personer kom till anläggningarna för att lära sig mer och få med sig nyttan av projekten som vi har skapat här på Sobacken, berättar Jonas Holmberg, kommunikationschef, Borås Energi och Miljö. Målet har varit att ta med alla på en resa och berätta om de moderna anläggningarna som ska vara i decennier. Vi presenterade också de stora miljövinsterna som de nya anläggningarna innebär.

Stort fortsatt intresse

Efter invigningen har det varit ett stort intresse och många nya studiebesök. Det är betydelsefullt att delge omvärlden alla erfarenheter av projektet som har blivit mycket uppmärksammat.

–Hela projektet har genomförts med en stor öppenhet och invigningen har varit en viktig förlängning av denna öppenhet. Därför började vi invigningsveckan med att bjuda in först av alla; boråsarna som är våra kunder, säger Jonas Holmberg.

Veckan avslutades tillsammans med all personal och samtliga konsulter som deltagit i nästan fem år för att förverkliga detta projekt. Arbetsmiljön har haft största prioritet med som mest 450 personer på siten i en mängd olika projekt och med få tillbud och olyckor.

Besiktningen fortsätter

–Vi har gått ner i organisationen från etapp 1 som var förstudien och därefter etapp 2 som var den stora genomförandeetappen. Nu är vi inne i etapp 3 som är den avslutande etappen, berättar Göran Carlsson, projektchef på Borås Energi och Miljö. Samtliga entreprenader ska vara slutreglerade till sommaren 2020 då även böckerna stängs.

–Alla dessa faser har formats med olika kompetens och det är få förunnat att få vara med om att bygga anläggningar av detta format. EMC består av två komplexa anläggningar med olika tekniker och verksamheter som byggs samtidigt.

De tidigare anläggningarna för avloppsrening och kraftvärme låg centralt i Borås. Så var det inte när de byggdes på 30- och 60-talen. Nu ligger den nya anläggningen utanför staden tillsammans med avfallshanteringen. Därmed minskas tunga transporter med cirka 8000 per år och ger en mycket bättre miljö i tätorten Borås.

Lång tid av planering för en god reinvestering

Det har varit ett långvarigt projekt som började att planeras 2008. Utsläppskraven från avloppsreningsverket klarade inte värdena till Viskan. Frågan väcktes; kan vi inte samförlägga dessa anläggningar till Sobacken där sedan i början av 1990 talet hela avfallsanläggningen redan låg. Beslut togs och ett grundligt markarbete genomfördes med ytterligare 30 ha för den nya anläggningen.

–Vi är tydliga med att detta är en reinvestering både när det gäller avloppsreningsverket och kraftvärmeverket, säger Göran Carlsson. Ett nytt avloppsreningsverk tillåter staden att växa befolkningsmässigt och vi kan nu skryta med att ha ett av Europas renaste avloppsvatten till recipient. Kraftvärmeverket byggs för att kunna leverera 120 MW, samma som tidigare, men nu behövs bara 25 procent av mängden bränsle jämfört med den gamla anläggningen.

Annorlunda konsultupphandling

–Då detta har varit ett stort projekt har det krävts externa konsulter och inhyrd personal. Från konsultföretagen har nyckelpersoner anlitats genom anställningsintervjuer. Skulle en konsult sluta är det därför inte självklart att företaget fick ersätta denna. Projekten har pågått under många år och samtliga externa har agerat som representanter för Borås Energi och Miljö, säger Göran Carlsson.

En annan viktig fråga har varit arbetsmiljöansvaret för att förebygga tillbud och olyckor. Med så många entreprenörer på plats beslöt man behålla det formella ansvaret själv. Borås Energi och Miljö har haft personal med på samtliga skyddsronder i de olika entreprenaderna.

– För att vara säker på att samtliga underentreprenörer arbetar enligt krav och riktlinjer skapades en proaktiv avsiktsförklaring med fackförbunden Byggnads och Transport. Tillvägagångsättet är lite ovanligt men samarbetet har gått mycket bra och genererat en bra arbetsplats, säger Göran Carlsson.

Helt ny avloppsrening försörjer staden under många år

–Det nya avloppsreningsverket byggs efter en beprövad teknik, berättar Rickard Axelsson, platschef på Veolia Water Technologies AB. I början av 2019 genomförde vi det första prestandaprovet för att testa att anläggningen uppfyllde utsläppskraven enligt kontraktet och miljölagen. Det handlar i första hand om tre parametrar; kväve, fosfor och BOD (syreförbrukande ämnen). Både prestandaproven och provdriften har visat att de uppfyller de förväntade kraven.

Den 18 maj 2018 var deadline för att släppa på avloppsvattnet. Då skulle pumpstationen på Gässlösa fungera samt alla rörledningar vara färdigställda. Utloppsledningen, slam- och rötningsanläggningen var tvungna att stå färdiga och ju närmare dagen kom började man också att arbeta mot klockan; Kl 10.00 den 18 maj 2018. Då släpptes vattnet på och en inkörningsperiod på 12 dagar tog vid varefter allt avloppsvatten har därefter gått till det nya avloppsreningsverket.

–Vi har varit på plats dagligen, men börjar närma oss slutet nu. Vi har redan gått in i garantiskedet på all utrustning som handlar om fem år. Det är en stor milstolpe i vårt arbete att lämna över projektet, säger Rickard Axelsson.

Mark, överföringsledningar och pumpstation

Det är två viktiga entreprenader som Veidekke Entreprenad står för. Den första etappen började 2014 och handlade om att förbereda all mark för alla övriga entreprenörer. Bland annat sprängdes 600 000 kubikmeter berg, som sedan har återanvänts på siten.

– Den andra etappen handlade om överföringsledningarna från Sobacken till centrala Borås och innefattade också den stora avloppspumpstationen och ett minikraftverk, berättar Peter Svenningsson, regionchef för sydvästra Sverige på Veidekke. Projekteringen av pumpstationen skedde samtidigt som vi arbetade med utformningen av den.

Driftpersonalen har hela tiden varit delaktig med sin kunskap. Processen är stor med många olika resurser som ska in på en liten yta. Genomgående är det den senaste tekniken som har installerats för att pumpstationen ska klara kraven och de långa sträckorna från den centrala staden ut till Sobacken.

–Utmaningen har varit att driftsätta pumpstationen mitt under produktionen, vilket lyckades. Personalen har varit delaktig och gjort ett utomordentligt arbete och den viktiga samordningen med övriga entreprenörer har fungerat mycket bra, säger Peter Svenningsson.

Nya investeringar för framtidens Borås

Borås växer med cirka 1000 invånare per år och har i dag 108 000 invånare. Att identifiera användningen av fossila bränslen och omvandla till förnybar energi är viktiga mål i det nya kraftvärmeprojektet. Redan nu har man kommit långt inom uppvärmning där cirka 70 procent kommer från fjärrvärme som till över 90 procent bygger på avfall och biobränsle.

–Vår leverans består av en 120 MW biobränsleeldad HYBEX-panna med fluidiserande bädd (BFB) teknik, berättar Jukka Lehtinen, projektledare på Valmet AB på projektledningskontoret i Tammerfors, Finland. Kombinationen av en kontrollerad förbränningstemperatur, lågt luftöverskott och stegad förbränning skapar goda förutsättningar att möta de striktaste miljökrav. Bränslet som ska användas kommer att vara olika biomassor, främst skogsavfall, bark och flis. I leveransen ingår även rökgasrening och kondenseringssystem.

Viktiga projektmål

Grunden i projektet har varit att skapa gemensamma mål för att uppnå det som Borås Energi och Miljö har velat ha. Det innebar många gemensamma möten under flera månader för att få till layouten och modellen och för att all teknik ska fungera tillsammans och bli rätt från början.

–Har man projekterat bra från början och samtliga installationsarbeten går efter tidsplanen då lyckas man även med att provdriften våren 2019 går som den är tänkt, berättar Jukka Lehtinen. Att vi har lyckats beror mycket på god planering men även på ett mycket bra genomförande med Borås Energi och Miljö med gemensamma uppställda mål, samt ett mycket bra arbetar- och projektgäng. Det är tillsammans vi har skapat detta som är ett mycket stort och viktigt projekt.

Bilden:
Efter invigningen har det varit ett stort intresse och många nya studiebesök

Bild: Borås Energi och Miljö