Nyheter

Fortum ansöker om tillstånd för att göra moderniseringar i Sunnerstaholms kraftverk

Sunnerstaholm ligger utanför Bollnäs och Voxnan är en del av Ljusnans älvsystem. Kraftverket uppfördes i början av 1940-talet och är präglat av de förhållanden som gällde under tiden för andra världskriget. Anläggningen är i stort behov av modernisering och turbinerna behöver bytas ut.

Fortum har inför denna ansökan samverkat med företrädare för de intressen som är knutna till Voxsjön. Därför innehåller även ansökan ett förslag till justerade regleringsbestämmelser avseende Voxsjön.

– Det som vi vill åstadkomma är ett vattenstånd sommartid som är mer förutsägbart för att förbättra förutsättningarna för båt- och badliv samt strandnära boende. Även övrig tid på året kommer sjöns nivåer anpassas och följa de för årstiden naturliga nivåerna säger Magnus Svensson, projektledare Fortum.

Sunnerstaholms kraftverk omfattas av regeringens nationella plan för moderna miljövillkor för vattenkraften. Med hänvisning till detta föreslår Fortum i dagsläget inte några skyddsåtgärder för fiskvandring med mera, men kommer att göra förberedelser så att det tekniskt inte finns hinder för att senare tillmötesgå de framtida kraven i nationella planen.

Bild: Fortum