Nyheter

Solcellsanläggningars tillgänglighet

För att upprätthålla tillförlitligheten hos allt större solcellsanläggningar krävs organisation av driftövervakning och underhållsplanering. Detta underlättas av standardiserade driftdata.

Därför startar nu ett gemensamt internationellt arbete på en gemensam grund för vilka data som behöver samlas in och hur de ska behandlas. Det ska underlätta utbytet av information om funktionssäkerhet och tillgänglighet mellan anläggningsägare, nätägare, tillverkare, konsulter, certifieringsorgan, försäkringsbolag och andra intressenter. Det ska också göra det lättare att bestämma personalbehov, reservdelshantering och andra resurser som krävs för drift och underhåll.

Projektet har titeln ”Reliability practises for the operation of photovoltaic power systems”.

Det drivs i gruppen för direktomvandling av sol till el, TC 82, i den internationella standardiseringsorganisationen IEC. Svenska företag, myndigheter och högskolor är välkomna att delta genom SEK Svensk Elstandard och den svenska referensgruppen SEK TK 82 Direktomvandling av solenergi till elenergi. I motsvarande grupp för vindenergi, IEC TC 88, pågår ett liknande projekt, kommande IEC TS 61400-26-4. Den svenska referensgruppen där är SEK TK 88 Säkerhet hos vindgeneratorer.

Syftet med projektet är att identifiera och ange vilka data som behövs för att bedöma och förbättra anläggningens tillgänglighet. Det ansluter därför till de resultat som presenterats i skriften IEC TS 63019 , Information model for availability of photovoltaic (PV) power systems. Se vad den handlar om i preview.

Det handlar då inte om uppgifter om utrustning, instrument och liknande, utan om variationer i komponentegenskaper, drift- och underhållsaktiviteter och annat som påverkar anläggningens funktion och tillgänglighet. Avsikten är att underlätta för dem som äger eller driver anläggningen att förstå vilka åtgärder som bidrar till att anläggningens tillförlitlighet motsvarar aktuella krav, behov och förväntningar.

Bland standarderna från TK 82 finns bland annat SS-EN 61724-1 , Solcellssystem – Prestanda – Del 1: Övervakning, och SS-EN 62446-1, Solcellsanläggningar – Fordringar på provning, dokumentation och underhåll – Del 1: Nätanslutna anläggningar – Dokumentation, provning för idrifttagning och besiktning.

Den som inte deltar i arbetet genom SEK, utan bara läser och använder standarderna, kan enkelt ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lätt tillgängligt på nätet.

Läs mer om SEK e-standard.