Nyheter

Var fjärde ung industriarbetare har inte fått utbildning om risker

Unga industriarbetare upplever oftare besvär av sin arbetsmiljö än sina äldre arbetskamrater. Nära hälften av IF Metalls medlemmar i åldern 18-29 år anser att arbetet är fysiskt tungt och påfrestande. Samtidigt har var fjärde ung industriarbetare inte fått någon genomgång av riskerna på arbetsplatsen. Det visar IF Metalls årliga arbetsmiljöenkät utförd av Novus.

– Att var fjärde medlem mellan 18 och 29 år uppger att de inte fått någon introduktion av riskerna på arbetsplatsen är oacceptabelt. Jag hade hoppats att det senaste årens uppmärksamhet kring de många tragiska arbetsplatsolyckorna i Sverige skulle resulterat i en markant förbättring i utbildningsinsatserna, men det verkar inte ha skett, säger IF Metalls förbundsordförande Marie Nilsson.

Buller och vibrationer samt kyla, värme eller drag utgör fortfarande de största arbetsmiljöproblemen för industriarbetare. 56 procent av de svarande upplever att de dagligen besväras av buller, och inom gruppen unga är siffran hela 62 procent.

De unga svarar i högre utsträckning att de har tunga och enformiga arbeten och att deras arbeten går ut över sömn, fritid eller familj. Enkäten visar också att en av fyra drar sig för att framföra kritiska synpunkter till arbetsgivaren. Bland de unga är den siffran ännu högre, närmare en av tre.

Denna vecka lanserar IF Metall en särskild informationsinsats riktad till unga i industrin.

– Vi vill öka medvetenheten om arbetsgivarnas skyldigheter kring arbetsmiljön och vilka rättigheter man har som arbetstagare.

Att unga är särskilt utsatta förvånar tyvärr inte.

– De får ofta utföra arbetsuppgifter som äldre inte orkar, och har oftare osäkra anställningar, vilket gör det svårare att säga ifrån. I förlängningen blir det ett riskfyllt sätt att arbeta. De unga förtjänar den bästa möjliga starten i arbetslivet, säger Marie Nilsson.

Fakta: Unga om sin arbetsmiljö i industrin

25 procent svarar att de inte fått en introduktion om risker och/eller säkerhet på sin arbetsplats (21)
62 procent är besvärade av buller dagligen (56)
33 procent är besvärade av vibrationer dagligen (27)
41 procent är besvärade av värme, kyla, drag dagligen (36)
19 procent svarar ”i mycket hög utsträckning” att deras arbete är enformigt. (13)
46 procent svarar ”i ganska eller mycket hög utsträckning” att deras arbete är påfrestande och tungt fysiskt. (33)
24 procent svarar ”vet ej” på frågan om de blir erbjuden medicinsk hälsokontroll en gång per år. (9)
35 procent svarar att de känner olust när de går till jobbet (27)
30 procent svarar att de varje dag är för trött, eller saknar tid, för familjen, vänner eller fritidsaktiviteter (23)
31 procent svarar att de drar sig för att på arbetsplatsen framföra kritiska synpunkter på sina arbetsförhållanden (25)
21 procent vet inte om de har tillgång till företagshälsovård genom sitt arbete (12)
20 procent svarar att de 4 gånger eller fler under den senaste 12-månadersperioden gått till jobbet trots att de varit så sjuk att de borde stannat hemma (16)

Undersökningen är utförd av Novus och bygger på 4 256 intervjuer i en representativ och slumpmässigt rekryterad webbpanel. Svarsfrekvensen är 39 procent.

Bild: Pixabay