Nyheter

De första hålen borrade i Maly Patom-projektet

Kopy Goldfields AB har påbörjat ett borrprogram vid prospekteringsprojektet Maly Patom. Prospekteringsprogrammet syftar till att upptäcka guld inom en till tre tidigare identifierade guldanomalier. Hittills har sex hål borrats. Sulfidmineralisering har identifierats i flera prover och två prover innehåller synliga guldkorn.

I början av september inledde Kopy Goldfields borrprogrammet i Maly Patom-området. Undersökningsprogrammet kommer att fokusera på tre tidigare identifierade guldanomalier, till en början målområdet Zhelanny och därefter målområdena Alemakitski. Programmet inkluderar 4 500 meter kärnborrning och dikesprovtagning, följt av loggning och analystest. Dessutom kommer en geofysisk undersökning från luften att göras som täcker 50 km2, inklusive Zhelanny, Alemakitsky och andra platser.

Borrningen inleddes i Zhelanny-målområdet, som ligger inom Gorbylyakh-licensen. Hittills har sex hål borrats om totalt 854 meter. Det genomsnittliga håldjupet är 150 meter. Förutom borrningen har 1 347 meter diken grävts. Alla diken nådde permafrostdjup. I den första diket, nr 14300upptäcktes tre mineraliserade zoner, var och en 15-20 meter bred, vilket bekräftades senare i andra diken. Längs dike nr 143001 slutfördes den första borrprofilen och sulfidmineralisering identifierades i många borrkärnor (se figurerna 4 och 5). Två borrkärnor innehöll synliga guldkorn. Analystestresultat för dessa prover förväntas i början av oktober.

Zhelanny-målområdet identifierades ursprungligen av Kopy Goldfields i samband med granskningen av historiska prospekterings- och gruvdata och bekräftades senare av bolagets geokemiska undersökningar år 2016-2017. Historisk prospektering har visat en upp till 7 km lång sulfidmineralisering med guldhalter upp till 3 g/ton. Historiska prospekteringsdiken och schakt korsade den antiklinala veckstrukturen nära veckzonen, som utmärks av mörkgrå skiffer och sandsten. Det axiella veckplanet lutar nedåt åt nordost. Längs veckningsaxeln konstaterades en skiffrig zon och en mineralisering av typen pyrrotit/pyrit och stringer-porfyr. Zonens berg i dagen är 150 meter brett. Av 60 historiska dikes- och schaktprover som samlats in från målområdet innehöll 70 % guld av olika halter.

Under den markgeokemiska undersökning av området som bolaget utförde 2017 identifierades en guldanomali med en längd på 1 200 meter och en bredd som varierade mellan 200 och 600 meter. Den genomsnittliga guldhalten i markprover var 50 ppb, vilket var i linje med förväntningarna med tanke på den stora förekomsten av permafrost och träskmark i området. Den totala ytan för guldanomalin är 4,8 km2. Eftersom anomalin troligen sträcker sig utanför Gorbylyakh-licensområdet sökte Kopy Goldfields, och erhöll, en intilliggande licens vid namn Polovinka tidigare i år. Förutsatt att prospekteringsresultaten från i år är lovande kommer ytterligare prospektering att utvidgas in i licensområdet Polovinka.

Så snart borrningarna i Zhelanny-målområdet är klara kommer borriggen att flyttas till Alemakitskiy, där vi har två guldanomalier att testa under innevarande säsong. Vårt prospekteringsprogram syftar till att upptäcka guld inom en till tre tidigare identifierade guldanomalier.