Nyheter

WWF om regeringens budget för 2020

Regeringens budget för 2020 kommer med en rad positiva nyheter inom klimatområdet där utsläppsminskningar från transporterna prioriteras – helt rätt enligt Världsnaturfonden WWF. Men för naturvården är läget dystrare. Regeringen har valt att minska på de medel som ska gå till skydd av värdefull natur, trots att miljömålen inte är i närheten av att nås.

Onsdagen den 18 september presenterade regeringen budgeten för 2020 och tilläggsbudgeten för resterande del av 2019. Budgeten är ett samarbete mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. På klimatsidan finns en rad positiva nyheter, särskilt för att minska utsläppen från transportsektorn där behovet är stort. Regeringen har valt att satsa på sektorn bland annat genom en fortsätt elektrifiering av fordonsflottan, upprustning av järnvägen och en omställning av godstransporterna.

Fler laddstationer ska installeras i glesbygd, en ny premie till ellastbilar införs, mer pengar går till en premie för klimateffektiva bilar och godstransporterna ska både elektrifieras och flyttas över i större utsträckning till sjöfarten. Det här är också åtgärder som tidigare i år lyftes som viktiga pusselbitar av det klimatpolitiska rådet, vars uppgift är att granska regeringens klimatpolitik. WWF anser dock att det behövs ytterligare satsningar för att få ner utsläppen från transporterna i den takt som krävs av Parisavtalet och riksdagens fastlagda klimatmål till 2030 för transportsektorn.

–Det är efterlängtade pengar som budgeten kommer med för att minska utsläppen från transporterna. Men det är viktigt att man nu inte ger med ena handen och tar med den andra. Det är fortfarande ett alltför stort fokus inom infrastrukturpolitiken på de delar som riskerar att öka utsläppen. Vi hade velat se fler förslag som minskar transportutsläppen i städerna, men hoppas att detta kommer i klimathandlingsplanen senare i höst, säger Ola Hansén, senior klimat- och energiexpert på Världsnaturfonden WWF.

Fler positiva nyheter inom klimatområdet är att regeringen skjuter till mer pengar för omställningen av den tunga industrin där behoven är stora. Även investeringsstödet till solceller, där ansökningsköerna redan är långa, ges ökade medel eftersom man bedömer att mer behövs för 2020.

För naturvården ser läget mer dystert ut. Anslaget till skydd av värdefull natur sänks under kommande år, trots att behovet för detta är väldigt stort om Sverige på allvar ska ha möjlighet att nå sina miljömål och internationella åtaganden. Dessutom står många skogsägare på kö för att få ersättning när myndigheterna vill skydda skog med höga naturvärden. Därför är det också allvarligt att regeringen drar ner Skogsstyrelsens anslag för biotopskydd.

– Att regeringen väljer att minska resurserna för att skydda värdefull natur är allvarligt när vi är så långt ifrån att nå våra miljömål och internationella åtaganden. Det är inte seriöst att säga att markägare som avsätter värdefull skog för skydd ska kompenseras – och samtidigt minska på de medel som ska gå till ersättningen, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare Världsnaturfonden WWF.

En glädjande naturvårdsatsning i årets budget är att regeringen tillför 250 miljoner kronor extra på åtgärder för värdefull natur som är ett mycket bra och viktigt tillskott.

Utmaningarna för havsmiljön är stora och här väljer regeringen att satsa mer pengar inför år 2020. Regeringen satsar framförallt på åtgärder för att minska övergödningen, vilket WWF har efterfrågat länge. Även miljöövervakningen av hav och vatten ges mer medel, ett område som i dag är kraftigt eftersatt. Övriga budgetnyheter som WWF vill lyfta fram är den satsning som ska gå till ett åtgärdspaket för att rädda de pollinerande insekterna, medel till ökad stadsgrönska och att regeringen fortsätter att rusta vandringsleder i fjällen.

WWFs kommentarer utgår från budgetpropositionen för 2020 i jämförelse med den beslutade budgetpropositionen för 2019 som togs fram av Moderaterna och Kristdemokraterna tillsammans med det extra anslag som regeringen med samarbetspartier har tillfört i samband med vårändringsbudgeten och höständringsbudgeten.