Nyheter

Maskiners elutrustning

Bland nyheterna i  fjärde utgåvan av standarden SS-EN 60204-1märks att avsnitten om skyddsledare har utökats, liksom avsnitten om trådlösa styrsystem och om skydd mot felaktig funktion i styrkretsar. Standarden skiljer nu också tydligare mellan anordningar för nödstopp och för nödbrytning. Särskilt för tillämpningar med varvtalsstyrda motorer har standarden kompletterats och förtydligats och avsnittet om verifiering är omarbetat.

Nytt är också att utrustningens kortslutningstålighet ska bestämmas. Det kan göras med hjälp av konstruktionsregler eller genom beräkning eller provning, t ex enligt SS-EN 61439-1 eller SS-EN 60909-0. Avsnitten om överströmsskydd och automatisk frånkoppling har också utökats och anpassats till motsvarande avsnitt i elinstallationsreglerna, SS 436 40 00.

Listan över erforderlig teknisk dokumentation har kortats och i en ny bilaga anges vilka dokumentationsstandarder som ger vidare vägledning. Ny är också en informativ bilaga med metoder för att minska inverkan av elektromagnetiska störningar.

Liksom tidigare är den europeiska standarden anpassad till lågspänningsdirektivet och maskindirektivet. Den europeiska standarden, och därmed den svenska, skiljer sig på några punkter från den internationella standard som den bygger på, IEC 60204-1:2016. Liksom tidigare återges originalformuleringarna i en bilaga i den svenska standarden. Den förra utgåvan, SS-EN 60204-1, utgåva 3 från 2007, gäller parallellt med den nya i ytterligare två år, fram till 2021-09-14. Se preview på de inledande avsnitten i SS-EN 60204-1.

Också standarden för högspänningsmaskiner, SS-EN IEC 60204-11, är uppdaterad, se preview. Båda standarderna har tagits fram i internationellt och europeiskt samarbete inom IEC och CENELEC. Från Sverige deltar man sker genom den tekniska kommittén SEK TK 44 som organiseras av SEK Svensk Elstandard. I arbetsområdet ingår också standarder för skyddsanordningar, som vi berättade om tidigare i år.

En värdefull hjälp är också SEK Handbok 456, Maskinhandboken – Maskiners elutrustning. Den varvar användbar information med praktiskt underbyggda konstruktionsråd och ger praktisk vägledning till fordringarna i SS-EN 60204-1 och andra standarder som kan gälla för maskiner. En översikt över vilka kabeltyper som är lämpliga för olika användningar finns i SEK Handbok 435, med hänsyn till sådant som miljöförhållanden, belastningsförmåga och driftklass