Nyheter

Standardisering ska minska miljöpåverkan på textil

Textil- och modebranschen står inför stora utmaningar när det kommer till hållbarhet. Idag återvinns bara 1 procent av all textil. Industrin har svårt att få tillgång till återvunnet material i stor skala och av rätt kvalitet till rätt pris. Tillsammans med forskningsinstitutet RISE, flera aktörer i textilbranschen och med bidrag från Naturvårdsverket tar SIS nu fram standarder för att säkra cirkulära flöden för textil- och modeindustrin.

– Vi måste tillsammans verka för ökad hållbarhet i textilbranschen, som står för stora utsläpp. Branschen är redo att ställa om och följa konsumentens ökande intresse för hållbarhet. För att få till en förändring krävs att vi tillsammans börjar med att definiera vad vi menar när vi pratar hållbarhet och att styra mot samma mål. Resultatet blir verktyg för att sluta värdekedjorna för textila material, säger Lisa Schwartz Bour, områdesansvarig textilåtervinning vid RISE och ordförande i standardiseringsarbetet.

Konsumtion, produktion och inte minst sluthantering av många textila material leder till stor miljöpåverkan och en trendkänslig marknad bidrar till en ineffektiv användning av naturresurser. Inom ramen för hållbarhetsmålen i Agenda 2030 har EU-kommissionen skärpt kraven för avfallshantering – ett viktigt steg mot en cirkulär ekonomi. Detta kommer bland annat innebära att det ställs krav på att alla EU:s medlemsländer ska samla in textilavfall senast 2025, men idag finns inte metoder för återvinning av olika textilblandningar i kommersiell skala.

Standardiseringen som ska göras kan bland annat omfatta digitala informationsbärare i plagg för spårbarhet i hela kedjan från produktion till återvinning eller återanvändning, men även definiering av gemensamma termer, klassificering av material, testmetoder och återvinningstekniker. Standarderna som tas fram ska kunna vägleda såväl producenter som konsumenter.

– För att standarderna ska bli så bra som möjligt och användas av branschen, är det viktigt att aktörer från alla steg i värdekedjan inklusive högskolor och universitet deltar. Vi behöver säkerställa såväl att arbetet ligger i linje med forskningen som med företagens behov av material, säger Laura Linnala, projektledare SIS. Vi siktar på att presentera ett standardförslag på terminologi inom miljöaspekter för textil i slutet av detta år. Efter det hoppas vi att arbetet kan tas till internationell nivå.