Nyheter

Södra marknadsanpassar virkespriserna

Utbudet av grantimmer i Sverige och övriga Europa är högt. Den globala konjunkturen visar fortsatta tecken på avmattning vilket påverkar färdigvarumarknaderna och marknadspriset på grantimmer sjunker generellt. Konjunkturavmattningen minskar efterfrågan på avsalumassa och sänker prisbilden. Högt utbud och minskad efterfrågan får till följd att marknadspriset på barrmassaved sjunker. Även marknadspriset på bränsleved är vikande.

– Anpassningen av virkespriserna ska ses mot en bakgrund av såväl högt utbud som omvärldsfaktorer som påverkar efterfrågan negativt och skapar osäkerhet på marknaden säger Olof Hansson, Affärsområdeschef, Södra Skog.

Följande prisjusteringar görs och gäller från och med 9 september 2019:

-30 kr/m³fub för grantimmer
-20 kr/m³fub för barrmassaved
-20 kr/m³fub för bränsleved.