Nyheter

Fortsatt hög avverkning 2018 trots ökad import

Trots en ökad import på över 40 procent ökade även avverkningen något under 2018, visar ny statistik från Skogsstyrelsen. Totalt avverkades 93,4 miljoner kubikmeter och det innebär fortsatt historiskt höga avverkningsnivåer i Sverige.

– Statistiken bekräftar vår bild att 2018 var ett år när skogsindustrin gick för högtryck. Nu ser vi att virkespriserna, särskilt på grantimmer i syd faller, men granbarkborreskador verkar hålla upp avverkningsnivån, säger Herman Sundqvist, Skogsstyrelsens generaldirektör.

Totalt avverkades det 92,5 miljoner kubikmeter under 2017. Under förra året ökade det till 93,4 miljoner enligt preliminära siffror. Statistiken gäller bruttoavverkningen där även stammar som lämnas kvar i skogen räknas. Det innebär en ökning med knappt en procent och gör att den årliga avverkningen historiskt sett ligger kvar på höga nivåer med undantag för toppåret 2005 då stormen Gudrun drev upp nivån (se grafik nedan!). Det är fortfarande en bit ifrån den högsta hållbara avverkningsnivån på 95 till 100 miljoner kubikmeter enligt en bedömning som tidigare gjorts av Skogsstyrelsen och SLU.

Nettoavverkningen mäter enbart de stammar som tas ut ur skogen och under 2017 låg det på drygt 74 miljoner kubikmeter. 2018 beräknas nettoavverkningen preliminärt till drygt 75 miljoner kubikmeter, varav knappt hälften barrsågtimmer, drygt 40 procent massaved, 9 procent brännved och stamvedsflis samt någon procent övrigt virke.

Jämfört med 2017 uppskattas avverkningen av barrsågtimmer ha minskat med 0,7 procent medan avverkningen av massaved har ökat med 2,8 procent.

Ökad import
Samtidigt som avverkningen ökade, gick även importen upp. Under 2018 var importen av rundvirke preliminärt 8,4 miljoner kubikmeter vilket är omkring 2,5 miljoner kubikmeter mer än året innan, en ökning med 42 procent. Exporten var preliminärt 0,8 miljoner kubikmeter vilket är ungefär 0,2 miljoner kubikmeter mindre än under 2017.

Över hälften av årlig avverkad volym kommer från föryngringsavverkning, knappt en tredjedel från gallring och resten från övrig avverkning, visar medeltalet för åren 2015-2017. Gran utgör mer än hälften av den avverkade volymen, tall en dryg tredjedel och lövträd omkring en tiondel Årlig avverkning på andra ägoslag än produktiv skogsmark är liten och varierar mellan 1–2 miljoner skogskubikmeter.

Uppgifter om netto- och bruttoavverkning för år 2018 är preliminära. Det beror på attslutlig handelsstatistik och uppgifter om förbrukning av brännved för år 2018 ännu inte är publicerade.

Skogsstyrelsen tar fram statistiken i samarbete med Riksskogstaxeringen vid SLU.

Foto: Michael Ekstrand, Skogsstyrelsen