Nyheter

Vindarna från Preemraff-målet blåser inte i vindkraftens riktning

Dispens från artskyddsförordningen meddelades i Preemraff-målet den 9 november 2018 av Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. På så vis kunde utbyggnaden av Preems raffinaderi tillåtas trots att det antogs leda till skada för fridlysta arter.
Dispensen motiverades av ett allt överskuggande allmänintresse vilket i praxis för vindkraft hittills inte ansetts aktuellt, trots att utbyggnaden av vindkraft i Sverige är ett allmänt intresse för att främja hållbar utveckling. Frågan är om Preemraff-målet leder till en ändrad praxis för vindkraft.
Det här anser Pia Pehrson, advokat och delägare på Foyen advokatfirma och Sara Kinnefors, biträdande jurist.
Utbyggnaden av vindkraft i Sverige är ett allmänt intresse för att främja hållbar utveckling men etableringen krockar ibland med motstående intressen som finns för att skydda djur och natur.
Frågan om påverkan på skyddade arter tas upp vid tillståndsprövning enligt miljöbalken (1998:808) (MB) eftersom fridlysningsbestämmelserna i artskyddsförordningen är att se som en precisering av vad som kan följa av de allmänna hänsynsreglerna gällande skydd av arter, enligt praxis från Mark- och miljööverdomstolen (MÖD).
Artskyddsförordningen finns för att bevara vilda djur och växter och främja en hållbar utveckling och tillsammans med 8 kap. MB utgör förordningen Sveriges implementering av art- och habitatdirektivet (92/43/EEG) samt fågeldirektivet (79/409/EEG). Förordningen förbjuder avsiktligt fångande, dödande och störande av djur. Med avsiktligt menas att den som utför handlingen har en viss insikt om skadan som kan orsakas samt accepterar det förväntade, möjliga resultatet av handlingen.
Om en verksamhet kommer i konflikt med artskyddsförordningen kan villkor om försiktighetsmått och skyddsåtgärder föreskrivas för att undvika skador, vilket redogjordes för av domstolen i MÖD 2013:13, Eolus Vind AB. Bolaget fick tillstånd att uppföra och ta 14 vindkraftverk i drift vid Holmsjöåsen i Ånge kommun.
Motparten ifrågasatte bland annat om platsen var lämplig ur ett rovfågelsperspektiv och om vindkraftverken skulle strida mot förbudet att skada fridlysta arter. Mark- och miljödomstolen avslog överklagandena och MÖD, som fastställde domen, ansåg att varken fladdermöss eller kungsörnar löpte sannolik risk att skadas av etableringen av vindkraftparken.
Om försiktighetsmått och skyddsåtgärder inte är tillräckliga för att undvika skada finns möjlighet att söka dispens. Enligt 14 § artskyddsförordningen kan dispens meddelas om någon annan lämplig lösning inte finns, om dispensen inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus och dispensen behövs enligt något av skälen i förordningen.
I Preemraff-målet antogs verksamheten skada eller förstöra fransfladdermusens viloplatser och dispens gavs på grund av att verksamheten ansågs ha ett allt överskuggande allmänintresse och för att domstolen ansåg att det inte fanns någon annan lämplig lösning. För att inte försvåra för möjligheterna att upprätthålla eller nå gynnsam bevarandestatus för fransfladdermusen villkorades dispensen med naturvårdsåtgärder.
Begreppet ett allt överskuggande allmänintresse har diskuterats av EU-kommissionen som nämner att ett överskuggande allmänintresse bland annat kan omfatta sociala och ekonomiska faktorer samt positiv påverkan av stort värde för exempelvis miljön, se EU-kommissionens dokument ”Vägledning om strikt skydd för djurarter av intresse för gemenskapen i enlighet med rådets direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer”.
Exempel på verksamheter som har ansetts vara av ett allt överskuggande allmänintresse är kolgruvan Prosper Haniel som ansågs bidra till en särskilt trygg energiförsörjning och uppfyllandet av de allmänna målen för den tyska långsiktiga energipolitiken samt till att behålla den europeiska gruv- och kolteknikens ledande ställning.
Även utvidgningen av DaimlerChrysler Aerospace Airbus Gmbh:s anläggning ansågs ha ett överskuggande allmänintresse genom att bidra till tekniska landvinningar och främjandet av samarbetet inom den europeiska flygindustrin. Sammanfattningsvis är det nästan uteslutande stora infrastrukturprojekt som faller inom begreppet ett allt överskuggande allmänintresse.
I ett mål om ansökan om anläggandet av en skid- och turistanläggning av Örndalen Exploatering AB i Härjedalens kommun söktes dispens från artskyddsförordningen vilket Länsstyrelsen godkände på grund av att verksamheten ansågs vara av ett allt överskuggande allmänintresse.
MÖD bedömde däremot att verksamheten skulle innebära ett avsiktligt störande av kungsörnar i området vilket inte är tillåtet utan dispens och kraven för dispens på grund av ett allt överskuggande allmänintresse ansågs inte uppfyllda, trots att 300 nya arbetstillfällen skulle skapas. MÖD förklarade att begreppet ska ges en restriktiv tolkning och att kraven på det överskuggande allmänintresset måste sättas högt, MÖD 2015:3.
I vindkraftsmålet Boge Vindbruk AB (M 4937-14) ansökte bolaget om att få anlägga 7 vindkraftverk på nordöstra Gotland vilket Länsstyrelsen nekade. Mark- och miljödomstolen bedömde, med hänsyn till risk för att havsörnar i området skulle kollidera med vindkraftverken, att uppförandet skulle innebära ett avsiktligt dödande.
Domstolen slog sedan fast att utbyggnaden av vindkraft i Sverige utgör ett angeläget allmänintresse men att vindkraftsprojektet inte var av ett allt överskuggande allmänintresse. Mark- och miljööverdomstolen har i MÖD 2005:66 uttryckt att utbyggnaden av vindkraft i syfte att främja en hållbar utveckling är ett allmänt intresse vilket i målet talade för vindkraftparkens skull. Steget till vindkraftens uppfyllande av kriterierna för ett allt överskuggande allmänintresse kvarstår dock.
Utbyggnaden av vindkraften är viktig av energipolitiska skäl, bland annat för att nå Sveriges klimatmål avseende förnyelsebar energi. Tydliga skillnader finns dock mellan den enskilda ansökan om uppförandet av vindkraftverk jämfört med utbyggnaden av raffinaderiet i Lysekil.
Det som skiljer vindkraftverksamhet från oljeraffinaderiet i Lysekil i uppfyllandet av kriterierna för ett allt överskuggande allmänintresse är bland annat att utbyggnaden av vindkraft sker genom olika vindkraftverk och etableringar i landet, Preemraffs verksamhet är däremot den enda av sin sort. Preemraff är Skandinaviens största oljeraffinaderi och framställer drivmedelsprodukter som är nödvändiga för dagens samhälle och man arbetar även med framtagandet av förnyelsebara drivmedel.
Det är möjligt att ganska snabbt dra slutsatsen att effekterna av utbyggnaden av Preemraffs verksamhet inte kan tillgodoses på annat vis än genom den aktuella verksamheten. Det innebär sannolikt ett större behov att uttömma samtliga möjligheter för att kunna godkänna ansökan om utbyggnad vilket gör att domstolen drar slutsatsen att Preemraffs verksamhet är av ett allt överskuggande allmänintresse. Hittills har MÖD knappt diskuterat den möjligheten till dispens från artskyddsförordningen när det gäller vindkraft.
Etableringen av vindkraft sker med lokalisering på flera håll runt om i landet, via olika aktörer och i skiftande utformning och omfattning. Miljö- och samhällsnyttan men även den påverkan vindkraften har för samhället och naturen kan därmed variera.
Preemraffs verksamhet i Lysekil är befintlig och att flytta den eller bygga ut den på annan plats för att kunna undgå skada på skyddade arter skulle innebära enorma kostnader och är inte aktuellt. Vindkraft däremot är möjlig att etablera på många platser i landet och hänsyn till naturintressen kan tas genom en alternativ lokalisering.
På så vis kan man kanske anse att vindkraften fortsätter att leda Sverige mot en hållbar utveckling även om verksamheten inte anses vara av ett allt överskuggande allmänintresse.
Självklart vore det önskvärt om vindkraft tillskrevs en större miljö- och samhällsnytta men Preemraff-målet är sannolikt inte det avgörande från MÖD som kommer leda till en utvecklad praxis just för vindkraft.
Preemraff-målet ligger just nu hos MÖD eftersom över 100 överklaganden har inkommit. Detta har lett till att domstolen behövt längre tid än vanligt för att ta beslut om prövningstillstånd. Beslutet om prövningstillstånd beräknas komma kl. 11:00 den 17 juni 2019. Då återstår att se om domen prövas i högre instans och vilken inverkan ett eventuellt domslut från MÖD får för vindkraften.
Pia Pehrson, advokat och delägare på Foyen advokatfirma
Sara Kinnefors, biträdande jurist