Nyheter

Uppkopplat ekosystem för en säker och effektiv gruvindustri

Under fem år har världsledande svenska aktörer samarbetat för att göra gruvindustrin mer säker och effektiv genom ett uppkopplat ekosystem. Samarbetet har lett till utveckling av gruvindustrin, digitalisering i industrimiljö och utveckling av 5G-teknologi.
Det uppkopplade ekosystemet kan också appliceras i andra industrier och länder. Nätverket som nu skapats ger även goda möjligheter till samarbete efter avslutat projekt vilket är ett framgångsrecept för stärkt svensk konkurrenskraft.
Samarbetet som går under namnet PIMM DMA (Pilot for Industrial Mobile communication in Mining, Digitalized Mining Arena) har fokuserat på tre områden:
1) Ekosystem för datahantering, 2) Integration och hantering av system och 3) Applikationsutveckling för att skapa en säker, effektiv och uppkopplad gruva med smart teknologi. Med teknologi i framkant och projektparter som bidrar med stark teknisk kompetens har nya uppkopplade tjänster skapats och utvärderats i gruvan. Exempelvis förmedlas information från sensorer som mäter rörelse, temperaturskillnader och annat som påverkar gruvdriften genom det trådlösa kommunikationsnätverket i Kankberg-gruvan.
– Kunskap från PIMM-projekten är viktiga för gruvbranschen, men utgör framförallt basen för digitalisering av svensk industri. Vidare är många av produkterna och tjänsterna som företagen arbetat med i många fall kommande exportprodukter i sig, säger Eilert Johansson, projektledare RISE.
Det trådlösa kommunikationsnätverket möjliggör även fjärrstyrda robotar, hjullastare och andra maskiner som ökar effektivitet, produktivitet och säkerhet. Genom att fjärrstyra maskiner behöver inte gruvans medarbetare arbeta i osäkra miljöer utan kan istället säkert vistas i kontrollrummet. Den nya tekniken bidrar till ökad produktivitet och säkerhet samt ger gruvans medarbetare ökad tillgänglighet. Tack vare det trådlösa kommunikationsnätverket finns möjligheten att hålla kontakten med familj och vänner 400 meter under jord med en mobiltelefon.
Genom PIMM och PIMM DMA har tröskeln till samarbete mellan deltagande företag minskats och projekten har skapat förutsättningar till innovation samt nya AI-baserade tjänster. Projektet har också gett företagen möjligheten att testa och utveckla sin teknologi och dess tillämpningar i industrimiljö. Partners i projektet var ABB, Ericsson, Infovista, Volvo CE, Telia, Epiroc och Boliden. RISE Research Institutes of Sweden har projektlett samarbetet.
Om parterna och projektet:
ABB har under projektet arbetat med att koppla upp drift och underhållspersonal i gruvan till processdata från produktionssystemet ABB Ability 800xA via mobil kommunikation. För ABB var det viktigt att utveckla smarta lösningar för automatisering och fjärrstyrning av gruvoperation vilket bidrar till en effektivare och mer säker gruvdrift.
Ericsson har, baserat på en ökad förståelse för kravbilden, utvecklat strategier och metoder för drift och underhåll av nätverk och system anpassade för industriella slutanvändare. Ericsson har även arbetat med utveckling av AI-funktionalitet för effektiv felsökning i mobilsystem under jord.
Infovista har genom projektet utvecklat realtidsalgoritmer för utvärdering av den upplevda kvalitén i 5G-nätverk och möjliggör därmed en ytterligare effektivitetsförbättring inom industrin.
Volvo CE har vidareutvecklat fjärrstyrningstekniken för att optimera körbarhet och ge maskinoperatören en bättre helhetsupplevelse. De har ytterligare fördjupat kunskapen om hur partnerskap och samarbete mellan starka aktörer bidrar till större kundvärde samt hur det stärker svensk gruvnäring. Volvo utvecklar ett koncept av digitaliserade lösningar som i framtiden potentiellt skulle kunna exporteras på en global marknad.
Telia har tillsammans med världsledande bolag i partnerskap skapat innovativa digitala tjänster. Projektet har gett insikt i kravbilden när kommunikationstjänster går från att vara affärsstödjande till att vara en del av kärnan i framtidens industriproduktion.
Epiroc har vidareutvecklat sin digitala satsning på Interoperabilitet och har utökat både mängden data och mängden system som kan kopplas ihop som ett ekosystem för större nytta av data. I PIMM-DMA har Boliden kunnat abonnera på sensordata från maskinerna via 5G-nätet och tjänster för att dela med sig av information från gruvan tillbaka till Epiroc har också varit en del av projektet.
RISE har i PIMM projekten visat vägen för hur samverkan och digitalisering möjliggör nya industriella system och processer – som i sin tur leder till förbättrad säkerhet, förbättrad produktivitet och ökad konkurrenskraft.
Boliden har med PIMM-projektets innovationsfrämjande samarbete stärkt sin postion som världsledande inom digitalisering och automation av gruvan. Nyttan av att arbeta med forskning och utveckling tillsammans med andra teknikföretag är enorm, och ger Boliden tillgång till investeringar I den allra senaste tekniken.
PIMM DMA står för Pilot for Industrial Mobile communication in Mining, Digitalized Mining Arena och är ett fortsättningsprojekt till PIMM-projektet. PIMM pågick år 2015-2017 och efter avslutat projekt togs beslutet att fortsätta samarbetet för att ta vidare framtagna idéer. PIMM DMA startade strax därefter tillsammans med RISE, ABB, Epiroc Rock Drills, Boliden, Ericsson, Telia, Volvo CE, Wolfit, Infovista och kommer i juni 2019 avslutas även det med framgångsrikt resultat.
PIMM och PIMM DMA finansierades av Vinnova genom det strategiska innovationsprogrammet PiiA, Processindustriell IT och Automation.