Nyheter

Påfyllning av vatten ger billigare nordisk kraft

Nu är den hydrologiska balansen på normala nivåer. Detta har vi inte sett på över ett år. Orsaken är de senaste veckornas rikliga nederbörd och vind. Det här skriver Entelios.
Hittills i år har Norden importerat en del kraft från Europa. Nu är flödet det omvända. Lägre priser i Norden gör att vi exporterar kraft till resten av kontinenten.
Den hydrologiska balansen är summan av vatten i magasin, snö i fjällen och grundvatten. Nu är den hydrologiska balansen på normala nivåer. Detta har vi inte sett på över ett år. Orsaken är de senaste veckornas rikliga nederbörd och vind.
Överskottskraft
Mycket nederbörd och vind väntas även framöver. Det gör Norden självförsörjande på kraft. Priserna i Norden ligger under priserna i Europa, och vi exporterar nu därför överskottskraft ut från Norden.
Vi har ett överskott i vattenmagasinen samtidigt som det är underskott av snö i fjällen. Den här kombinationen bidrar till en kortsiktig press på priserna. På längre sikt förväntar sig marknaden att de nordiska priserna ska röra sig i riktning mot de priser vi ser i övriga Europa.
Kraftig nedgång
Förutom att vi har ett bra läge i den hydrologiska balansen, påverkas kraftpriset även av det som händer i resten av världen. Handelskriget mellan Kina och USA samt oro kopplad till Brexit gör att marknaden fruktar en global recession. Det är inte goda nyheter för de finansiella marknaderna. Något som ger utslag på oljepriset: Den senaste tiden har vi sett en kraftig nedgång både i oljepris, bördsindex och råvaror.
I länder som använder fossila energibärare för kraftproduktion leder låga råvarupriser till att priset på el faller. Bland annat hos många av våra europeiska grannar, något som bidrar till att ytterligare sänka elpriset i Norden.
Foto: Entelios