Nyheter

Nedräkning till brytpunkten för Industri 4.0

Svenska tillverkare tävlar tillsammans med sina globala kollegor om att skapa konkurrensfördelar från tidiga Industri 4.0 investeringar, innan ”brytpunkten” där majoriteten anpassat sig till den nya marknadsnormen.

Enligt ‘Organisation for Economic Co-operation and Development’ (OECD) är Sverige ett av de ledande länderna i användning av digital teknik, men i och med att den digitala ekonomin ständigt utvecklas ställs Sverige inför utmaningar som i att bygga ut digitala infrastruktur och höja kompetens.
På de flesta marknadsplatser är det den initiativtagande första hälften av aktörer, som investerar i ny teknik eller nya affärsmodeller, de som genererar konkurrensfördelar. För följaren, d.v.s. den andra senare hälften av marknaden, behövs fortfarande investeringar i ny teknik och affärsmodeller, men eftersom följarens uppgraderingar enbart anpassar sig till den nya marknadsnormen försvinner möjligheten att skapa sig tidiga konkurrensfördelar. För att få ett försprång är det viktigt att tidigt vara med i omvandlingen.
Siemens Financial Services (SFS) har släppt ett nytt forskningspapper där globala experter uppskattar när den första hälften av tillverkare kommer att ha flyttat över till Industri 4.0 produktionsplattformar. Undersökningen visar att cirka åtta av tio större tillverkare redan initierat ett betydande Industri 4.0-projekt, jämfört med ungefär hälften av små och medelstora tillverkningsföretag.
Avstånden emellan är omfattande, men forskningen visar att små och medelstora företag kan med hjälp av specialiserade finansieringsmetoder ligga bättre till i att investera i Industri 4.0. Där större företag har fördel av storlek och marknadsdominans har dom också en mer komplex digital omvandling. Vilket små och medelstora tillverkningsföretag kan ta nytta av.
– Många svenska företag har startat en omvandling till Industri 4.0. Pågående diskussioner och debatter ökar även det brådskande behovet av digitalisering. Svenska bilföretag är villiga att röra sig framåt och accelerera användandet av ny teknologi, säger Clas Tengström, VD, Bror Tonsjö AB.
– För att svenska bilföretag ska kunna förbli konkurrenskraftiga och hålla jämna steg med sina europeiska motparter så krävs det också att man accelererar investeringen i Industri 4.0.
– Jag tror att ett av de största hindren för digitalisering i europeiska företag är hur de ska hantera investeringen, särskilt om du är ett mindre företag. Utan finansiering så ser du kanske inte en avkastning på flera månader. Men med smart finansiering, där den månatliga avgiften är kopplad till teknologins förmåner, har du den ideala lösningen.
Vilken andel av tillverkningsföretag i utvecklade ekonomier har genomfört ett omfattande pilotprojekt för Industri 4.0 produktionslösningar?
Studien förutser tidpunkten då både större och mindre tillverkande företag kommer att försöka komma ikapp Industri 4.0-omvandlingen. Den brytpunkt då investeringar inte kommer att erbjuda en tidig konkurrensfördel utan istället vara en nödvändig strategi för att överhuvudtaget kunna konkurrera. Experter uppskattar att brytpunkten för omvandling till Industri 4.0 (då 50 procent av den globala tillverkningsindustrin kommer att ha konverterat) kommer, för de större tillverkarna, att nås inom de närmaste 5–7 åren och för små och medelstora tillverkare inom de närmaste 9–11 åren.
Hur länge det kommer att dröja tills mer än 50 procent av tillverkande företag har implementerat en Industri 4.0-strategi med betydande kommersiell påverkan och konkurrenskraftsinverkan på företaget (via antingen konkurrenskraftigt pris, produktkvalitet, smidighet, tid att nå marknaden eller genom förbättring av tjänsten)
Övervinna Industri 4.0 utmaningar genom finansiering
Trots att det finns tydlig drivkraft i övergången till Industri 4.0 så kan omvandlingen må bra av att skyndas på. Särskilt för redan etablerade aktörer som kommer att behöva handskas med rivaliserande ekonomier, nya aktörer och andra omvälvande förändringar. Utmaningar i Industri 4.0 tenderar att kretsa kring finansieringsfrågan. Därför krävs det förståelse av de kommersiella fördelarna med Industri 4.0 och en vetskap om att det finns en tillförlitlig avkastning på investeringar. Att också kunna betala av kostnader av Industri 4.0-teknik i samma takt som dess kommersiella vinster gör investeringen hållbar och kassaflödesvänlig.
Finansieringsmetoder som möjliggör en hållbar digital omvandling har gjort sig känt som ”Finans 4.0”.
Hur ser det då ut när Finans 4.0 stödjer en Industri 4.0-omvandling? Vilka färdigheter krävs för att stödja de olika behoven igenom hela tillverkningskedjan?
Pay to Access/Use – Utrustnings- & teknikfinansiering
Oavsett om man så startar ett pilotprojekt eller påskyndar ett genomförande så söker de flesta tillverkare finansiella verktyg som hjälper dem att skaffa sig teknik, maskineri eller system från OEM-företag – utan att behöva använda eget kapital, upplupen intäkt eller banklån. Tidigt engagemang med rätt finansieringspartner kommer att göra det möjligt för tillverkare att specificera pilotprojektet utan onödiga ekonomiska hinder samt hjälpa till med att bygga en affärsplan som har tillgång till den mest lämpliga tekniken. Finansiella lösningar brukar vara baserade på en rad alternativ – finansiell leasing, operationell leasing, hyreskontrakt eller hyresavtal.
Finansiärer med djup kunskap om tillverkning i allmänhet och specifikt digitalisering kommer att anpassa finansieringen för att möta de troliga fördelarna som tillverkaren får igenom tekniken. Denna typ av finansiering kan också täcka tillhörande ägandekostnader, som underhåll, i en ”inlindad” månadsbetalning. För att göra det möjligt för företagen att ta beslut om genomförandet av omvandlingen kan finansiärer också införa ett ”master” -avtal med en tillverkare. Det här är ett omfattande arrangemang som snabbt möjliggör leasing av ny teknik och ger tillverkaren ett förtroende om att de kommer att kunna förvärva ny teknik från en OEM så snart de behöver den.
Uppgradering och uppdatering av teknik
Industri 4.0 utvecklas snabbt eftersom teknikinnovation och teknikuppgraderingar i en digitaliserad värld sker i en allt snabbare takt. För tillverkande företag som redan ligger långt fram i sina ambitioner att bli helt digitaliserade så erbjuder integrerade utrustnings- och teknikfinansieringsalternativ ett skydd mot teknikföråldring. Uppgraderingar kan innebära att man byter ut mot en nyare modell eller modifierar den existerande tekniska plattformen. I slutändan innebär denna extra flexibilitet att tillverkare kan initiera Industri 4.0 och växa i samma snabba takt som den ökade efterfrågan på sina (förbättrade) produkter.
Mjukvarufinansiering
Resan till digital transformation innebär att man använder kombinerade hårdvaru-och mjukvarulösningar som kan leverera digital data över prestanda som är nödvändig för produktionsoptimering, underhåll på distans och mer intelligent tillverkning. Detta är uppmärksammat av specialistfinansbolag som erbjuder tillverkningsföretag integrerade upplägg för att möta finansieringskrav.
Kunskap om hur mjukvaran implementeras och de affärsmässiga resultat som implementationen sannolikt kommer att medföra, gör att dessa finansbolag kan förstå den sammanräknade risken och inkludera mjukvaran som ett element i ett totalt finansieringspaket.
Pay for Outcomes
Allt fler finansieringsavtal ingås där betalningar bygger på de förväntade affärsfördelarna, eller de ”resultat” som tekniken möjliggör. Besparingar eller vinster som uppstår genom tillgång till tekniken används för att finansiera månatliga betalningar, någonting som gör tekniken kostnadsneutral för tillverkningsföretaget. Ett bra exempel är energieffektiv utrustning som ger kostnadsbesparingar genom lägre energianvändning och där en finansieringsplan anpassar betalningar till de besparingar som görs varje månad. I vissa fall innebär det att digitala teknologilösningar kan införas med låg eller utan nettokostnad, eftersom energibesparingarna betalar för teknikuppgraderingar under finansieringsplanens livslängd.
Finansiering som assisterar i övergången mellan pilotprojekt och full omvandling
Medan fördelarna med att flytta till en digitaliserad tillverkningsmiljö är tydliga så måste övergångsprocessen hanteras noggrant och kommersiell risk elimineras genom att strikt testa ny teknik i den verkliga produktionsmiljön. Detta kan ofta fungera som ett hinder i den digitala omvandlingen eftersom tillverkaren blir avskräckt vid tanken på att behöva betala för både gamla och nya prouktionsmiljöer och tillvägagångssätt under övergångsperioden. Medveten om utmaningarna som uppstår i och med en transformation, finns finansieringsarrangemang som skjuter upp betalningen för ett nytt system eller skalar upp betalningen tills nya systemet går igång. Detta tar bort den finansiella utmaningen att behöva betala för det nya systemet medan det gamla fortfarande körs.
Optimering av rörelsekapital
Eftersom konkurrensfördelarna från Industri 4.0 genererar toppar/tillväxt, står tillverkningsföretagen under ökat tryck att hantera kassaflöde. Kassaflödes- och rörelsekapitalutmaningar uppstår inte bara vid förvärv av digitaliserad teknik. Digitalisering kan öka produktionskapaciteten och produktivitet samtidigt som priskonkurrensen förbättras, vilket kan leda till ett plötslig och / eller signifikant uppsving i en tillverkares orderbok. Det är goda nyheter. Trots detta skapar dynamiken som uppkommer, genom digitalisering, sina egna utmaningar – såsom att plötsligt behöva köpa större mängder råvaror eller komponenter. Värdeskapande finansieringstjänster som erbjuds i partnerskap med specialistfinansbolag, och vanligtvis baserat på någon form av fakturafinansiering, är tillgängliga för att hjälpa till att hantera de kassaflödesutmaningar som framgångarna med digitalisering för med sig.
Finansieringslösningar för att skapa momentum i OEM-försäljning
OEM-tillverkare har tillgång till hela spannet av Industri 4.0-finansieringsmetoder, med ett viktigt tillägg. Finansieringsprogram för leverantörer kan erbjuda OEM-företag ytterligare konkurrensfördelar, genom att driva egna affärer eller genom att för sina kunder erbjuda möjligheten att digitalisera. OEM-företag och systemintegratörer kan samarbeta med finanbolag specialiserade inom digitalisering och erbjuda integrerad finansiering till sig själva och till sina kunder – vare sig de är stora, medelstora eller små tillverkare – och därmed möjliggöra inköp av nya maskiner och digitaliseringslösningar.
Leverantörsfinansiering kan hjälpa OEM-företag, systemintegratörer och andra teknikleverantörer att förbättra sina värdeskapande erbjudanden och övervinna konkurrenstrycket genom att erbjuda ett alternativ till direktköp under den initiala omfattnings- och behovsanalysfasen. Leverantörsfinansiering kan spela en viktig och komplementär roll för att möjliggöra försäljning av digital teknik och maskiner och kan omfatta kompletta finansieringslösningar, inklusive underhåll, service, hårdvara och mjukvara. Med överkomliga betalningsmöjligheter kan detta också hjälpa OEM-företagets kunder att överväga en bättre anpassad teknisk specifikation och övergripande lösning som bättre passar deras behov över tid.
Metod
41 respondenter intervjuades angående genomförandet av aktuella Industri 4.0-pilotprojekt. Samma respondenter uppmanades också att uppskatta när (årtal) en majoritet (50% +) av tillverkande företag kommer att utnyttja digital transformation (Industri 4.0) i sina produktionsprocesser. Respondenterna bestod av globala top-2000 tillverkare, branschorganisationer, expertmanagementkonsulter och akademiker som täckte USA, Europa och Asien/Stillahavsområdet. De intervjuades mellan september 2018 och januari 2019. I studien intervjuades också 26 tillverkningsföretag i dessa regioner och fångade synpunkter på den roll som specialistfinansiering spelade för att möjliggöra omvandling till Industri 4.0.