Nyheter

Så stärker den svenska gruvnäringen konkurrenskraften i en hållbar framtid

Vilken roll har gruvor i en hållbar framtid? Och vilken roll har strävan efter en hållbar framtid för gruvorna? Hur ser resan ut? I dag släpps rapporten The Swedish Mining Sector in Sustainable Futures – resultatet av ett unikt samarbetsprojekt.
I över ett år har forskningsinstitutet SEI, Stockholm Environment Institute, granskat den svenska gruv- och mineralnäringen ur flera olika hållbarhetsperspektiv. Genom så kallade explorativa scenarier har projektet identifierat styrkor, svagheter och utmaningar för att kunna bibehålla en stark konkurrenskraft.
− I ett högteknologiskt samhälle är materialförsörjning en strategisk fråga, inte minst för att möta de klimatdrivna hållbarhetsutmaningarna. SEI bidrar med bland annat systemanalys och policyråd, säger Måns Nilsson, vd för SEI.
Processen i sig har också mycket uppskattad av branschen. Projektet har utgjort en unik mötesplats för frivilligorganisationer, riksdagspolitiker, företagsledare, forskare och samhällsintressenter kopplade till den svenska gruv- och mineralnäringen.
– Sättet att aktivt involvera sakägare i processen har skapat fler perspektiv vilket uppskattats mycket av branschen, säger Per Ahl. Det har varit mycket värdefullt för oss att få en extern genomlysning av vår verksamhet och att samarbeta med ett välrenommerat institut som SEI har gett en tyngd till arbetet.
En del av resultatet av samarbetsprojektet är konkreta förslag inom sex olika åtgärdsområden.
– Det kommer fortsatt att prägla vårt arbete under lång tid framöver, säger Per Ahl.
SEI:s analys av helheten har bearbetats av Svemin och landat i tre strategiska utvecklingsområden. Det handlar om att driva vidare spårbarhetssystem för metaller, lösa markfrågor ur ett brett perspektiv och satsningar inom FoI för att branschen även fortsättningsvis ska arbeta med de smartaste lösningarna och spjutspetsteknologi.
– Gruvnäringen arbetar inom ett komplicerat område där strategiska satsningar är viktiga för att skapa bra förutsättningar för konkurrenskraft och långsiktighet, säger Per Ahl.
6 förslag till åtgärdsområden för den svenska gruv- och mineralnäringen:
Gör gruv- och mineralnäringen till en cirkulärt inriktad materialhubb
Vidareutveckla tillståndsprocesserna genom att beakta relevanta hållbarhetsaspekter
Bygg trovärdighet och skapa affärsnytta genom transparens och spårbarhet
Utveckla förankringen av verksamheterna såväl lokalt som global
Definiera vad hållbar gruv- och mineralnäring är – i dialog med samhället
Skapa en samverkansmodell för hållbar materialförsörjning
Om projektet:
I det gemensamma forskningsprojektet ”Gruv-och mineralnäringen i en hållbar framtid” har Svemin och SEI, Stockholm Environment Institute, granskat branschens förutsättningar att bidra till en hållbar samhällsutveckling utifrån olika framtidsscenarier.
Projektet är en del av #mineralbidraget och har finansierats av Vinnova, Formas och Energimyndigheten genom programmet SIP STRIM.
Ladda ner rapporten och läs mer på svemin.se/mineralbidraget.