Nyheter

Starkt resultat trots milt väder och låg vattenkraftproduktion

Tekniska verken-koncernens resultat efter finansiella poster från januari till april 2019, uppgick till 439 miljoner kronor mot 469 miljoner kronor motsvarande period föregående år. Resultatet påverkas av minskad vattenkraftsproduktion jämfört med föregående år.
Perioden har dessutom varit varmare än såväl föregående år som ett så kallat normalår, vilket medfört lägre fjärrvärmeleveranser under årets första tertial. Marknadspriset på den nordiska elbörsen har dock varit högre än föregående år, vilket medfört att elproduktionen gett bättre avkastning.
Tekniska verken i Linköping AB har under en följd av år delat ut 187 miljoner kronor per år via ett koncernbidrag till ägaren, Linköpings Stadshus AB. Tekniska verkens styrelse har, liksom föregående år, beslutat att understödja ägarens önskemål om ökad utdelning kopplad till återbetalning av det kapitaltillskott ägaren lämnade i samband med byggandet av det nya kraftvärmeverket, Lejonpannan. Den extra utdelningen uppgår till 125 miljoner kronor och likvidregleras, tillsammans med ordinarie utdelning om 187 miljoner kronor, under andra tertialet.
– Det är glädjande att återigen kunna visa upp en stark delårsrapport, som i mångt och mycket beror på verksamhetens bredd och kompetensen som finns inom koncernen. Dessa faktorer skapar bra förutsättningar att agera långsiktigt, konsekvent och trovärdigt gentemot kunder, ägare och andra intressenter. Såväl koncernens finansiella ställning som den finansiella utvecklingen är god, vilket skapar handlingsutrymme för att fortsätta utveckla verksamheten. Vår strategiska satsning på vindkraft, som beslutades under 2018, fortgår enligt plan med såväl uppförande av redan beslutade vindkraftverk som planering för kommande investeringar. Inom bredbandsverksamheten fortsätter satsningen på landsbygdsutbyggnad, och inom bränslebaserad energi pågår en utbyggnad av fjärrkyla samtidigt som vi bygger om pannor för att uppnå en fossilfri produktion. Vi kommer också att investera i att kvalitetssäkra och föryngra elnätet och öka digitaliseringen i koncernen. Med en finansiell styrka, professionella medarbetare, ett tydligt ledarskap och en bransch i förändring finns mycket bra förutsättningar för Tekniska verken-koncernen att inte bara möta en ny, spännande framtid utan också vara med och forma den, säger Charlotta Sund, vd och koncernchef för Tekniska verken i Linköping.
Bild: Tekniska verken