Nyheter

Nya råd ska ge bättre hänsyn vid dikesåtgärder i skogen

Nu blir det lättare för skogsägare att ta miljöhänsyn vid dikesrensning och skyddsdikning i skogen. I dag presenteras nya rekommendationer, så kallade målbilder, som praktiskt beskriver hur man kan göra för att minska negativa effekter på miljön.
Både dikesrensning och skyddsdikning kräver stor försiktighet i skogen för att inte sjöar och vattendrag nedströms ska påverkas negativt. De nya målbilderna som presenteras i en ny rapport ger praktisk vägledning för hur det bör göras. Sedan tidigare finns ett 50-tal målbilder som visar hur skogsägare kan göra för att ta god miljöhänsyn vid olika åtgärder i skogen.
– De här målbilderna har genom sin komplexitet krävt extra mycket arbete och överväganden från arbetsgruppen. De är framtagna i bred enighet med skogssektorn utifrån dagens kunskapsläge och praktiska erfarenheter från både Sverige och Finland. Åtgärder vid och i vatten ska alltid ske med stor försiktighet, säger Elisabet Andersson, ekolog på Skogsstyrelsen.
Med målbilderna publiceras också ett kunskapsunderlag som kan bidra till att minska en del osäkerheter som finns inom området.
– Dikesrensning och skyddsdikning är viktiga skogsbruksåtgärder där det finns behov. Målbilderna blir ett viktigt stöd för att utföra åtgärderna på ett sätt så att de negativa effekterna minimeras, säger Jonas Eriksson från Norra Skogsägarna som deltagit i utvecklingen av de nya målbilderna.
Målbilderna åskådliggör och dokumenterar praktisk erfarenhet och kunskap ihop med de senaste forskarrönen för att ge vägledning till skogsägare, skogsföretag och yrkesverksamma i skogsbruket.
Här står bland annat:
Dikessträckor som inte bidrar till bibehållen tillväxt lämnas orensade eller täpps igen
Slamtransport förhindras till sjöar, vattendrag och värdefulla våtmarker
Skyddsdiken och dikesrensning avslutas med god marginal innan de når sjöar och vattendrag
Nya utbildningar kring målbilderna är redan på gång.
– Arbete pågår med att föra in de nya målbilderna i Skötselskolan och SYN-utbildningen, säger Anders Tosteby som är samordnare för Skötselskolan, ett samarbete mellan flera större skogsföretag, skogsägarföreningar, Skogsbrukets yrkesnämnd (SYN) och Skogforsk.
Om och hur man vill använda målbilderna bestämmer varje organisation och skogsägare själv.
Skogsstyrelsen stödjer de nya målbildsbeskrivningarna och kommer att verka för att de sprids, implementeras och används i skogsbruket.
Foto: Daniel Palm, Skogsstyrelsen