Nyheter

Avtal klart om dansk medverkan i nordisk balansavräkning

Idag den 14 maj, tecknades en överenskommelse mellan den danska stamnätsoperatören Energinet och eSetts nuvarande ägare, stamnätsoperatörerna Svenska kraftnät, Fingrid och Statnett. Avtalet innebär att Energinet blir del i den gemensamma nordiska balansavräkningen och blir aktieägare i eSett Oy.
eSett Oy är det företag som förvaltar den nordiska balansavräkningsprocessen. Hittills har ägandet av eSett Oy delats mellan de nordiska systemoperatörerna Svenska kraftnät, Fingrid och Statnett, som var och en äger en tredjedel av aktiekapitalet. Efter undertecknandet av avtalet är Energinet aktieägare och aktiekapitalet kommer att fördelas lika mellan de fyra aktieägarna, där var part äger 25 procent. De danska marknadsaktörerna kommer att delta i den nordiska balansräkningen från och med fjärde kvartalet 2020.
Genom avtalet har parterna kommit överens om att Energinet kommer att ansluta sig till den nordiska balansavräkningen, liksom hur arbetet ska genomföra med den danska marknadens anslutning samt detaljerna om hur ägandet ska organiseras.
– Vi välkomnar varmt Energinet och Danmark till det gemensamma nordiska balansavräkningssamarbetet. Det här är ett viktigt steg som vi har sett fram emot och det bidrar till fortsatt integration och utveckling av den nordiska elmarknaden , säger direktörerna för de tre nordiska stamnätsoperatörerna i ett gemensamt uttalande.
– Det starka nordiska samarbetet är mycket viktigt för Energinet och vi ser fram emot detta nästa steg. Att arbeta närmare varandra kommer att gynna oss alla på en alltmer komplex marknad och stödja konkurrens och harmonisering på den nordiska marknaden, säger Thomas Egebo, VD för Energinet.
Bakgrund eSett
2013 bildade Svenska kraftnät, Fingrid och Statnett bolaget eSett Oy i syfte att etablera en gemensam balansavräkning för Sverige, Finland och Norge. 2017 tog eSett över driftansvaret över balansavräkningen och faktureringen av balansansvariga i länderna genom implementeringen av den nordiska balansavräkningsmodellen. Verkställande direktör för eSett är Minnakaisa Ahonen. Energinet Elsystemansvar A/S blir den som innehar aktieägarrollen i eSett.