Nyheter

IF Metall: "Omställning i industrin en förutsättning för att nå klimatmålet"

Svensk industri är på god väg att bli världsledande på klimatsmart produktion. Det svenska klimatmålet om noll nettoutsläpp av växthusgaser till 2045 är ambitiöst, men fullt nåbart. I den nya rapporten ”Svensk industri för klimatet” pekar IF Metall ut vägar för att kunna nå en klimatneutral industri.
– Det är ingen tvekan om att klimatet är vår tids stora ödesfråga. För IF Metall är det självklart att industrin är en avgörande del av lösningen på klimatutmaningen. Om inte industrin ställer om, blir det svårt att rädda klimatet och därmed vår planet, säger IF Metalls förbundsordförande Marie Nilsson.
Industrin står för cirka en tredjedel av de globala utsläppen. För att verkligen göra skillnad krävs det att världens industrier ställer om till en klimatsmart produktion.
Svensk industri ligger långt framme, men inte ens vi klarar omställningen på egen hand. Politiska verktyg är nödvändiga. I rapporten ”Svensk industri för klimatet” beskriver IF Metall hur en klimatneutral svensk industri kan uppnås.
Några exempel ur rapporten:
Bättre tillståndsprocesser för gruvnäringen
För industrins och transporternas klimatomställning krävs batterier. Och batterier görs av mineraler som Sverige är rikt på. Men den svenska gruvnäringen hindras ofta av utdragna tillståndsprocesser som skapar onödig risk och osäkerhet. Gruvdriften riskerar därför att ske i länder med betydligt sämre arbetsvillkor och lägre miljökrav än Sverige. Säkrare och snabbare tillståndsprocesser för gruvnäringen är en fråga som regeringen måste våga ta i.
Säkra tillgången till klimatvänlig el
Fossilfri el är central för att lyckas med klimatutmaningen. Elen måste vara leveranssäker och ha ett konkurrenskraftigt pris. Nu behövs en plan för hur nätkapaciteten och effekten ska byggas ut. Industrins behov av el måste tillgodoses, och hela landet ska ha säker tillgång till el.
Premiera produktion av svenska biobränslen
Biobränsle spelar en viktig roll i klimatomställningen, inte minst för flyget. Många prognoser säger att efterfrågan på biobränsle minst kommer att dubblas. Sverige har goda förutsättningar att bygga ut produktionen. Då krävs insatser som främjar investeringar och stärker biobränslets konkurrenskraft mot fossila bränslen.
Behåll och utveckla Industriklivet
Industriklivet är en politisk satsning för att underlätta industrins klimatomställning. Industriklivet ska möjliggöra nya innovativa lösningar, som stålproduktion utan användning av kol. Industriklivet byggs ut i regeringens vårbudget. Det är bra. Vi vill att det stärks ytterligare och vidareutvecklas i samarbete med parterna.
– Att ställa om till klimatsmart produktion är en fråga om överlevnad. Politikerna bör göra allt som står deras makt för att underlätta detta. En offensiv industripolitik är helt enkelt avgörande för en lyckad klimatpolitik, säger Marie Nilsson.
Bilden:
Marie Nilsson, förbundsordförande IF Metall.
Foto: Bea Tigerhielm