Nyheter

Skogsskadorna ökade 2018

Skadorna på skogen ökade kraftigt under 2018. Torka och värme är orsaken till skogsbränder, omfattande angrepp av granbarkborre och nyplanterad skog som torkade bort.
Granbarkborren orsakade totalt sett betydligt större skador än bränderna. Samtidigt är multiskadad skog, ett växande problem i norr. Det visar Skogsstyrelsens sammanställning över skogsskadorna under förra året.
– Vi konstaterar att 2018 var ett mycket skadedrabbat år för skogen med stora förluster för skogsägarna, främst på grund av det torra och varma vädret. Nu fokuserar vi en stor del av resurserna på att begränsa angreppen av granbarkborre i framför allt södra Sverige som kan explodera än värre i år om vi får ännu en varm och torr sommar, säger Hans Källsmyr, Skogsstyrelsens nationella skadesamordnare.
Granbarkborren uppskattas ha förstört 3-4 miljoner kubikmeter skog i Sverige under 2018. Det är betydligt mer än sommarens bränder som skadade drygt 2 miljoner kubikmeter.
Skogsstyrelsen har tillsammans med aktörer från skogsbruket och länsstyrelser startat ett särskilt samarbetsprojekt (mer om det i länk nedan) som helt fokuserar på att begränsa angreppen.
– Det finns en mycket stor risk för stora utbrott av granbarkborre i södra och stora delas av mellersta delen av landet i år. Därför behöver skogsägarna nu ha koll på nya angrepp och ta ut den skogen så snart som möjligt. Se till att färska vindfällen av gran tas om hand i god tid innan svärmningen av granbarkborren sätter igång våren 2019, säger Hans Källsmyr.
Totalt inträffade 121 skogsbränder under sommaren 2018 som var större än 0,5 hektar. De omfattande totalt 12 700 hektar. Kårbölebranden i Ljusdal var störst med 8 400 hektar och branden i Trängslet i Dalarna omfattade 2 500 hektar.
Den mycket varma och torra sommaren orsakade också delvis omfattande torkdöd. I nyplanteringar har gran- och lövplantor dött av torka eftersom de inte hunnit rota sig tillräckligt för att kunna dra åt sig vatten. På Gotland är skadorna värre än på många år och där finns även äldre stående skog som påverkats starkt av torkskador.
I de fyra nordligaste länen är ökningen av de multiskadade ungskogarna oroande. Tall och gran drabbas av återkommande angrepp från en rad skadesvampar och andra skador som angriper i ett nytt och mycket aggressivt mönster. Det rör sig främst om törskate, snöskytte, knäckesjuka, gremmeniella, granrost, grankotterost och skvattramrost, samtidigt som tallen ofta skadas av älgarnas bete.
Almsjukan fortsätter att ödelägga almförekomsten i regionen. Det är mycket ovanligt att se almar som är grövre än 15 centimeter i brösthöjd, i södra delarna av landet.
Skarptandad barkborre är en annan insekt som normalt ska finnas norr om Dalälven, men påträffas nu allt oftare i Halland. Där har till och med döda träd konstaterats efter angrepp.
Största skogsskadorna nationellt 2018:
Granbarkborren: 3-4 miljoner kubikmeter
Skogsbränder: 2,1 miljoner kubikmeter (23 000 hektar)
Multiskadad skog i norra Sverige: cirka 100 000 hektar
(multiskadad skog är benämningen på ungskog, främst tall, som drabbats av både svampsjukdomar och betesskador av vilt samtidigt).
Bilden:
Kådrinning på torkstressad gran. I bakgrunden granar dödade av angrepp av granbarkborre.
Foto: Mats Carlén, Skogsstyrelsen