Nyheter

Fathantering – Så minimerar du riskerna

När farliga kemikalier förvaras i fat kan felaktig hantering snabbt leda till miljö-, brand- och hälsorisker. Farorna är inte bara kopplade till fatets innehåll, utan också till hanteringen av faten. Genom att manuellt transportera och lyfta fat, utsätts medarbetare för stora fysiska belastningar.

I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga gällande att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. Miljöbalken ger riktlinjer för produkter som vid läckage kan orsaka miljöförstöring eller hälsorisk.
Undvik risker och skapa säkra arbetsförhållanden vid hanteringen av fat med kemikalier. Nedan har DENIOS sammanställt bästa tips för hantering och förvaring av farliga kemikalier på fat.
Tips för förvaring:
Se till att ha kemikalier och personskydd som används ofta lättillgängligt och nära arbetsplatsen. Genom att ha det du använder oftast inom räckhåll och i arbetshöjd, slipper du böja dig ner eller sträcka dig efter saker i onödan. Dessutom sparas mycket tid. Med ett brandklassat skåp, eller container, kan fat med brandfarliga ämnen förvaras direkt i arbetslokalen utan fara för medarbetarna.
I Miljöbalkens allmänna hänsynsregler står: Man bör hela tiden sträva efter att förbättra förhållandena kring lagring av kemiska produkter för att minimera risken för utsläpp till miljön. Vid yrkesmässig verksamhet skall bästa möjliga teknik användas för att förebygga, hindra eller motverka olägenheter för människors hälsa eller miljö.
1. Välj rätt placering för faten
För placering av fat gäller:
Plats ska väljas där det innebär minst risk för människors hälsa och miljö.
Faten skall stå stadigt i ställ eller på pall, inte direkt på mark eller golv.
Påkörningsskydd skall alltid finnas om det föreligger risk för påkörning.
Faten skall alltid stå invallade eller ha ett sekundärt skydd.
Förvaras faten utomhus skall det finnas väderskydd i form av tak och vägg.
Faten skall förvaras oåtkomligt för obehöriga, med lås.
2. Vidta försiktighetsåtgärder
Utöver detta ska lämpliga försiktighetsåtgärder vidtas för att eliminera eller minimera riskerna kring fathanteringen. I grund och botten gäller följande skyddsåtgärder:
Anpassning i utförandet av lager och lagerlokaler.
Välplanerad arbetsmiljö och säkra rutiner.
Tillgång till lämplig arbetsutrustning för aktiviteter som rör lagring av fat.
Begränsning av varaktighet och omfattning av exponeringen.
Lämpliga hygienåtgärder, särskilt regelbunden rengöring.
Undvik oavsiktliga utsläpp av kemikalier.
Tillhandahållande av säkerhetsanordningar.
Bild: DENIOS