Nyheter

WWF välkomnar satsningar på miljö och klimat

– Vi välkomnar att regeringen och C och L lägger hälften av reformutrymmet på miljö- och klimatsatsningar. Det visar att man prioriterar de här frågorna. Framförallt på klimatområdet ser vi satsningar som kan ge stor effekt. Men en stor oro är att regeringen satsar för lite på skydd och skötsel av natur, säger WWFs generalsekreterare Håkan Wirtén.
WWF (Världsnaturfonden) är positiva till att ersättningen till markägare med många nyckelbiotoper delvis återförs.
– Men vi är djupt oroade över att man inte har tagit tillbaka de medel som försvann i budgeten kring skydd och skötsel av värdefull natur. Det finns ett stort behov ute i landet som nu myndigheterna inte kommer att kunna möta vilket kommer att drabba många markägare, fortsätter Håkan Wirtén.
Det är mycket olyckligt att regeringen väljer att skära ned på anslaget till ArtDatabanken.
– Vi har stora utmaningar med den biologiska mångfalden och kunskapsnivån är fortfarande alldeles för låg, även i Sverige. Att skära ned för dem som jobbar för att förbättra kunskapsläget är ett misstag.
En positiv nyhet för naturvården är att momsen för naturguidning återigen sänks efter att den höjdes av oppositionen i budgeten som kom innan jul.
Det är framförallt på klimatområdet som budgetsatsningarna görs. Både i form av tillskott av medel men också höjda skatter för fossila bränslen inom gruv- och värmesektorn.
– Regering gör helt rätt i att både satsa mer pengar på klimatområdet men också stimulera minskade utsläpp genom höjda skatter på fossila bränslen, säger Ola Hansén, senior klimatexpert på WWF.
Den största satsningen är att regeringen tillför 750 miljoner kronor under 2019 till klimatinvesteringar som ska gå till exempelvis laddinfrastruktur och biogas. Regeringen ökar även stödet till den basindustrins omställning genom en förstärkning av industriklivet samt en satsning på teknikutveckling för infångning och lagring av koldioxid.
Dessutom ökas också medlen som ska gå till investeringsstöd för solceller med 300 miljoner kronor.
– Oerhört många står i kö för att få stöd för sin solcellsinvestering och det är bra att regeringen nu ger mer stöd. Det är dock oklart om förstärkningen kommer att klara av såväl redan sökta stöd som den efterfrågan som finns för 2019. Ökade satsningar på nattåg till kontinenten är också positivt, säger Ola Hansén.
Även om regeringen väljer att satsa på nattåg ut på kontinenten så saknas tydliga besked om hur man ska gå vidare med satsningen på höghastighetsbanor som utlovats i januariavtalet.
– Det är bra att regeringen väljer att behålla flygskatten. I Sverige flyger vi uppemot mer än sju gånger så mycket som det globala snittet. Det är inte hållbart och flygskatten kan tillsammans med andra åtgärder bidra till att styra om resorna till mer hållbara transportval, säger Ola Hansén.
WWF välkomnar också satsningen på våtmarker som är viktigt för att minska näringsläckaget från land till Östersjön. Våtmarker är viktiga för att motverka torka och för att stärka den biologiska mångfalden. Dessutom gör regeringen ett antal förstärkningar för att förbättra havsmiljön, bland annat satsar man på miljöövervakning och lokala åtgärder för att minska utsläpp.
– Det här är bra och viktiga satsningar för att skydda våra sötvatten och hav. Behoven är stora och arbetet måste intensifieras för att klara miljömålen och Sveriges internationella åtaganden, säger Håkan Wirtén.
Bilden:
Gammelskog.
Foto: Ola Jennersten