Nyheter

Naturlig föryngring allt ovanligare vid avverkning

Det blir allt mer ovanligt med naturlig föryngring där träd lämnas kvar för att sprida frön efter avverkning. Det visar den senaste statistiken från Skogsstyrelsens uppföljning av miljöhänsyn i skogen.
Så kallade fröträd och skärmträd lämnas kvar efter en avverkning för att naturligt fröfall ska ge upphov till nya träd. Inventeringen visar på en fortsatt nedåtgående trend som avspeglar den minskade användningen av naturlig föryngring. Årets uppföljning visar att frö- och skärmträden minskat med 50 procent jämfört med för fem år sedan. Istället används plantering i större utsträckning. Trenden syns också i andra uppföljningar som till exempel i Skogsstyrelsens återväxtuppföljning.
– Vi ser att skogsägare föredrar plantering allt mer. Det är en säker metod som fungerar bra på alla marker. Men naturlig föryngring har lång tradition i skogsbruket och om metoden blir allt mer sällsynt riskerar variationen i skogen att minska, säger Clas Fries, skogsskötselspecialist vid Skogsstyrelsen.
Samtidigt visar uppföljningen också att trenden fortsätter med ökande volym lämnad hård död ved. Att lämna kvar döda träd i skogen är bra för den biologiska mångfalden. Resultaten från den senaste treårsperioden visar att volymen lämnad hård död ved är cirka 5,8 skogskubikmeter per hektar. För avverkningsperioden 1993/94–1995/96 var motsvarande siffra 1,7 skogskubikmeter per hektar.
– Det är sedan länge en trend att skogsägare lämnar allt mer döda träd kvar i skogen. Dels av miljöhänsyn men vi ser också att skogsägaren mer sällan tar hem det som ved eftersom allt färre skogsägare är självverksamma och eldar med ved, säger Clas Fries.
Ett sätt att ta miljöhänsyn vid avverkning är att lämna kvar så kallade hänsynsträd för att de ha eller kan utveckla höga naturvärden, ofta gamla eller skadade träd. Inventeringen visar att det framförallt är tall och björk som lämnats som hänsynsträd i samband med avverkning. I genomsnitt lämnades 3,4 tallar per hektar och 3,3 björkar per hektar; antalet har varit ungefär detsamma under senaste tioårsperioden. Övriga trädslag utgjorde var för sig ett lägre antal.
Det finns ett tydligt samband mellan dimension och antal vad gäller lämnade hänsynsträd. Det lämnas färre grova träd och fler klena träd i samband med föryngringsavverkning.
Resultaten kommer från en inventering som Skogsstyrelsen gör när åtgärderna för att få upp ny skog efter avverkningen är genomförda. Det innebär att de senaste resultaten gäller avverkningar gjorda under perioden 2007/2008 – 2009/2010.
Bilden:
Hänsynsträd.
Foto: Josefina Sköld, Skogsstyrelsen