Nyheter

Fortums miljöredovisning för vattenkraften

Fortums miljöredovisning för vattenkraften visar på positiva effekter av de älvstrategier som togs fram under 2017. Dessa innebar en helhetsstrategi per älv vilka sedan mynnat ut i olika insatser för att utveckla och bevara vattenkraften på ett sätt som tar den lokala miljön i beaktande. Fyra av de fem målen har uppnåtts. Under 2018 har dammutrivningar, habitatförbättringar och insatser för att minska mängden olja i kraftverken genomförts.
– Vi vill presentera både vilka miljöåtgärder vi utför vid våra kraftverk och vilka resultat de ger. På en global nivå bidrar vattenkraften till ett bättre klimat med lägre koldioxidutsläpp medan miljöförbättringar ofta märks på lokal nivå. Utifrån våra älvstrategier har vi prioriterat och genomfört ett antal insatser under 2018 som sammantaget bidrar till att bevara och utveckla den vattenkraftverk vi har samtidigt som den lokala miljön tas i beaktande, säger Katarina Erelöf, miljösamordnare på Fortum Hydro.
Miljöredovisningen för 2018 består av en övergripande sammanställning av de miljöprojekt som vi driver inom ramen för vår vattenkraftsverksamhet i Sverige och två projekt som presenteras i mer detalj: rivningen av Kolsjödammen i Arvika kommun samt åtgärder för att bevara Rottnaöringen i Värmland.
Uppföljningen av förra årets miljömål visar att fyra av fem mål uppnåddes. Målen implementering av älvstrategier, dammutrivningar, lokala miljöprojekt samt högst två miljöincidenter uppnåddes. Åtgärder för skydd av rödlistade arter uppnåddes endast till 60 %.
– Med ökande andelar väderberoende vind i det svenska energisystemet så ökar vattenkraftens betydelse än mer genom sin möjlighet att balansera en icke planerbar produktion. Därför är det viktigt att vi fortsätter modernisera och utveckla vattenkraften så att elektrifieringen och omställningen av samhället kan genomföras. Genom de älvstrategier som vi arbetade fram 2017 kan vi nu med bättre säkerhet göra rätt saker på rätt plats, lösningar som optimerar utifrån de förutsättningar vi har. Något som är unikt är att vi i älvstrategierna likställt produktionshöjdande åtgärder med miljöförbättrande sådana. Vi är på god väg dit, säger Toni Kekkinen, chef för vattenkraften på Fortum.
Om Miljöredovisningen 2018:
För andra året i rad presenterar Fortum en översikt av vattenkraftens betydelse och miljöåtgärder och kopplade till vattenkraft under 2018. Majoriteten av miljöprojekten som genomförts har finansierats av Fortums försäljning av el märkt med Bra Miljöval. Investeringar görs kontinuerligt på de 119 vattenkraftverk som Fortum äger och/eller driver i Sverige, både vad gäller produktionshöjande åtgärder för mer förnybar el, och miljöförbättrande åtgärder som minskar den lokala miljöpåverkan som skett.
Foto: Fortum