Nyheter

E.ON och ESS fördjupar energisamarbetet med ectogrid till Campus

European Spallation Source (ESS) i Lund väljer ectogrid™, den modernaste och energieffektivaste tekniken för värme och kyla, till forskningsanläggningens kontors- och verkstadsbyggnader på ESS Campus. Resultatet blir en minskning med upp till 80 procent av tillförd energi till fastigheterna.
– Att ESS blir energieffektiv och en av de mest hållbara forskningsanläggningarna i världen är kärnan i vår hållbarhetsvision. Valet av ett innovativt energikoncept som ectogrid™ till ESS Campus är helt i linje med detta, säger Kent Hedin, Head of Conventional Facilities, ESS.
E.ONs koncept ectogrid™ arbetar efter en ganska enkel princip. Överskottsvärmen från en kylmaskin kan nyttogöras i en värmepump och överskottskylan från värmepumpen kan nyttogöras i kylmaskinen. Det sker därmed en balansering av värme och kyla i fastigheten, vilket leder till att behovet av tillförd energi reduceras markant. I samhället idag tillvaratas normalt inte överskottsflöden med så låga temperaturer, utan det är vanligt att det fläktas bort över taken. Om fastigheten har större överskott än det egna behovet, delas detta med grannfastigheterna genom ett enkelt plaströrssystem.
– Vi är naturligtvis mycket glada för att ESS ser fördelarna med vårt koncept ectogrid™, säger Marc Hoffmann, Sverigechef för E.ON.
– Eftersom vi kommer att få en betydande mängd spillvärme i form av 16 gradigt vatten från ESS, kan vi på ett mycket energisnålt sätt inte bara förse Campus med värme och kyla, utan även hela Science Village och Brunnshög. Detta är framtidens sätt att skapa hållbar och energieffektiv komfort i fastigheter, fortsätter Marc Hoffmann.
ectogrid™ har utvecklats av E.ON i Sverige och marknadsförs nu även i Tyskland och England, där intresset är mycket stort.
E.ON och ESS har sedan tidigare ett avtal som innebär att E.ON ska förse ESS med kyla, tryckluft, renat vatten samt återvinna överskottsvärme från forskningsanläggningen.
Bakgrund:
I ett traditionellt fjärrvärmenät finns en centralt placerad fjärrvärmecentral som värmer upp vattnet till en hög temperatur och sedan skickas det varma vattnet i välisolerade rör till abonnenterna. Varmvattnet används för uppvärmning och tappvarmvatten. Ett traditionellt fjärrvärmesystem fungerar inte om temperaturen på det utmatade vattnet sjunker under 50-60 grader. Tappvarmvattnet måste hålla över 60 grader för att undvika legionella i vattnet. När varmvatten ska användas för uppvärmning av en byggnad via radiatorer och golvvärme behöver dock vattnet inte vara varmare än 30-40 grader. Det innebär att ectogrid™ inte behöver höja temperaturen till 60 grader för att klara värmebehovet.
Bilden:
ESS Campus.
Bild: Henning Larsen Architects/COBE/SLA