Nyheter

Grön jord – skogsbiomassa gör trädgårdsjorden mer hållbar

Grön trädgårdsjord, just nu pågår ett samarbetsprojekt mellan RISE Processum, Sveaskog, Bioendev och Econova för att undersöka om torrefierad och pyrloliserad GROT helt eller delvis kan ersätta den fossila råvaran torv vid tillverkning av trädgårdsjord och som laddat biokol.
Idag används torv som huvudråvara i de flesta jordprodukter på marknaden och att hitta nya råvarualternativ är en angelägen fråga för hela branschen. Torvanvändningen är omstridd av flera skäl och befinner sig i gränslandet till det fossila. Econova är experter inom återvinning och biobränsle, och tillverkar och säljer också produkter för trädgårdar, bland annat trädgårdsjord. Genom ägarskapet av varumärket Weibulls är Econova det ledande trädgårdsföretaget i Norden. Att hitta ett grönt ersättningsmaterial har flera fördelar enligt Anders Bergquist på Econova.
– Intresset för odling ökar och likaså intresset för att köpa miljövänliga och klimatneutrala odlingssubstrat, säger han. Att ersätta torv med biokol som är baserad på GROT skulle kunna bidra till att möta detta marknadsintresse. För oss handlar det också om att säkerställa tillgången på råmaterial. Torv går bara att skörda under särskilda förhållanden vad gäller väder och årstider. Värmebehandlad GROT skulle innebära en jämnare leverans av material till våra produkter samt att vi kan jobba med fler alternativ av återvunna och cirkulära material än vad vi redan gör idag.
GROT används idag främst för energi till kraftvärmeverk. Det föreslagna konceptet kan bidra till att utveckla ett nytt mer högvärdigt användningsområde för GROT, samtidigt som jord- och trädgårdsföretaget Econova får ett förnybart ersättningsmaterial till torven och Bioendev, som arbetar med att utveckla nya gröna energialternativ som biokol, får ett nytt kundsegment för värmebehandlad biomassa.
Ann-Britt Edfast, forsknings- och utvecklingschef på Sveaskog, ser fördelar även för dem som råvaruleverantör.
– För Sveaskog är det intressant att hitta nya användningsområden för vår biomassa. Att GROT dessutom bidrar till en minskad användning av den fossila torven gör att detta projekt är särskilt intressant.
Liselotte Uhlir, projektledare på RISE Processum identifierar även värdekedjan i projektet som en nyckelfaktor.
– Vi har sett att en förutsättning för att lyckade projekt ska nå hela vägen till marknaden är att det finns ett engagemang och driv längs hela värdekedjan, vilket är fallet i det här projektet. Sveaskog har råvaran, Bioendev behandlar och Econova förädlar och har kontakt med marknaden och slutkunderna. Processum jobbar inom bl.a. **Framtidens Bioraffinaderi för att driva, stödja och katalysera utvecklingen inom bioraffinaderiområdet, bl.a. genom att satsa resurser på samarbetsprojekt som detta.
Torrefiering är en metod som innebär att biobränsle, i det här fallet GROT, upphettas vid låga syrehalter och temperaturer, en sorts ”rostning” eller lätt pyrolys, vilket bland annat ökar materialets energitäthet och värmevärde, gör det sprött, lättmalt och hydrofobt, samt biologiskt helt dött. Vid pyrolys höjs temperaturen något så att produkten blir mer kol-lik. Resultatet blir så kallat biokol som potentiellt kan användas som ersättning för torv i jord och som laddat biokol i material som kolmakadam.
Projektet ”Torrefierad GROT som ersättningsmaterial för torv vid tillverkning av jord samt som laddat biokol” består av tre delar. Dels ska materialet torrefieras/pyrolyseras på olika nivåer för att variera kolhalten och se hur det inverkar på kvalitet och egenskaper. Dels ska jordens egenskaper byggas och testas av Econova genom ett antal provblandningar som sedan analyseras utifrån marknadens krav på näringsinnehåll, föroreningar, färg, konsistens och partikelstorlek.
Slutligen görs en teknoekonomisk utvärdering utifrån resultaten för att titta på om det finns ekonomiska förutsättningar för produktion av torrefierad GROT som torversättningsmaterial eller som laddat biokol.
Projektet pågår under åtta månader och avslutas i augusti 2019.
Grenar och toppar, GROT, är ett så kallat tredjesortiment efter timmer och massaved. Enkelt uttryckt är GROT de avverkningsrester som lämnas på hygget om du bara tar ut stamveden.
Framtidens Bioraffinaderi är en bred regional satsning för utveckling av styrkeområdet bioraffinaderi inom ramarna för Vinnovas Vinnväxt-program med finansiering från Vinnova, Örnsköldsviks, Umeå och Sundsvalls kommuner, samt regionerna Västernorrland och Västerbotten.
Foto: Weibulls