Nyheter

Biometanol i Mönsterås

Hos Södra Cell i Mönsterås byggs en anläggning för att processa råmetanol till renad metanol som uppfyller internationell standard. Produkten betecknas som biometanol, eftersom råvaran härstammar från skogsråvara, till skillnad från absoluta merparten av metanolen på världsmarknaden, där råvaran är fossil.
Vid Södras massabruk i Mönsterås produceras kemisk massa med hjälp av sulfatprocessen. Innan resterna från kokningen går till sodapannan för kemikalieåtervinning och energiutvinning, höjs torrhalten i brukets indunstningsanläggning. I denna ingår bland annat en kolonn – metanolstripper – för att ta vara på metanol i kokresterna (svartluten). Metanolen används som bränsle i sodapannan eller mesaugnen. Hittills har detta varit det enda realistiska alternativet. Då tas energiinnehållet tillvara, samtidigt som föroreningarna hanteras genom destruktion/förbränning. Råmetanolen innehåller förutom metanol även vatten, etanol, aceton, terpentin och en rad svavelföreningar. Råmetanol luktar mycket illa och spill ska absolut undvikas.
Södra först
De övriga kemiska föreningarna i råmetanolen – med undantag av etanolen – gör råmetanolen olämplig för avsalu. Den nya reningstekniken har utvecklats av Södra och Invico. Andritz köpte sedan konceptet under 2016. Reningen görs med hjälp av bland annat ett extraktionssteg i en patenterad process, som redan marknadsförs och där Södra är den första att installera utrustningen.
Några ombyggnader i indunstningsanläggningen krävs inte. Det som – förutom huvudprocessen – som tillkommer är tankar, pumpar och rör. Ut från Andritz´ process kommer det att komma renad metanol som uppfyller standard enligt IMPACA – International Methanol Producers & Consumers Association. Det är de krav som annars används globalt på metanol som tillverkas från fossil råvara.
– Anläggningen är dimensionerad för att ta hand om brukets hela råmetanolflöde och vi siktar på att nå full kapacitet så fort det går, men är förstås medvetna om att det är ny teknik och det kommer sannolikt att medföra en långsammare upptaktning än normalt, säger Leif Sjöblom, senior projektledare hos Södra Innovation & Nya Affärer. Anläggningens designkapacitet är 5500 ton per år. Råmetanolflödet är avhängigt kapaciteten i indunstningen. Hur mycket ett visst massabruk kan producera beror på den individuella massaprocessen/återvinningsprocessen och typen av råvara. Förutsättningarna varierar därmed en del.
De uppoffringar som bruket måste göra för att driva metanolreningen är el-energi framförallt till pumpar (el-nettot från bruket minskar) och lågtrycksånga för att få rätt temperatur i reningsprocessen. Temperaturen är dock måttlig och processen är därför mycket energieffektiv. Den renade metanolen ger som fordonsbränsle 99 procent reduktion av koldioxid jämfört med bensin levererad till kund.
Det rejekt som i Andritz’ process separeras från råmetanolen kommer att pumpas tillbaka till en mellanlagringstank, för att sedan eldas i sodapannan eller mesaugnen.
Det är tänkbart att utveckla metanolreningen ytterligare, för att kanske utvinna även andra biströmmar för avsalu.
– Anläggningen uppförs främst för att utvinna metanolen, men om terpentinflödet uppnår kommersiell renhet kan även det komma att säljas, säger Leif Sjöblom.
Det steg som Södra nu tar tillsammans med Andritz är dock en mycket bra början. Andritz marknadsför sitt patenterade koncept under namnet A-Recovery+.
Bränsle till sjöfart är ett av flera tänkbara spår där Södra med partners gjort en utredning som visar att det skulle bli den mest hållbara godssjötransporten i världen. Renad metanol kan givetvis även användas som bränsle till fordon på land. Ett alternativ är att sälja metanolen från Mönsterås. Till skillnad från många andra alternativa mer eller mindre framtida produkter från massabruk, finns det redan en stor global marknad, som omfattar flera hundra miljoner ton (fossil) metanol.
Flera biokoncept
Absoluta merparten av metanolen på världsmarknaden tillverkas av fossil råvara som naturgas eller kol. Förutom att producera biometanol med ursprung i massabrukens svartlut, finns ett antal ytterligare koncept för biometanol. På Island används koldioxid och vätgas som råvaror. Koldioxiden är infångad koldioxid medan vätgasen tillverkas genom elektrolys. Som energikälla används geotermisk energi. I Nederländerna produceras metanol med biogas som råvara. I Kanada processas hushållsavfall för att i slutänden erhålla metanol.
Södra tillsammans med Andritz kommer redan i höst att ha en metanolreningsanläggning som är unik i världen. En gissning är att flera bruk kommer att ta fasta på just detta koncept.
FAKTA
Rening av råmetanol vid Södras massabruk i Mönsterås
Tidplan: projektstart aug 2017, bygg och montage juni 2018–juli 2019, driftsättning aug–nov 2019
Byggherre: Södra Cell Mönsterås
Maskinleverantör: Andritz
Byggentreprenör: Kanonaden Entreprenad AB
Värde: > 100 miljoner kronor
Bilden:
Södra blir först i världen att rena metanol i en anläggning som levereras av Andritz.
Foto: Per Pixel Peterson