Nyheter

Nu kan övergivna gruvor bli rum för storskalig energilagring

Ju mer förnybar energi som används, desto viktigare är det att hitta innovativa lösningar för att lagra energi. Sol- och vindkraft används i allt större utsträckning, men för att säkra upp den högst varierande produktionen måste energin lagras – och det i stora mängder. Pumped Hydro Storage har en av lösningarna: pumpkraftverk i nedlagda gruvor.
Pumped Hydro är en teknik som använts länge för att lagra energi. Tekniken fungerar dock bara i närheten av vattendammar – något som endast finns på ett fåtal platser i världen och dessutom är det svårt att anlägga nya. Otto Werneskog, VD och grundare av det svenska energiteknikföretaget Pumped Hydro Storage, har kommit på hur man kan nyttja tekniken bakom Pumped Hydro, även under jord.
– Nedlagda gruvor betraktas oftast som en miljöbelastning. Det kändes därför naturligt för oss att undersöka möjligheterna att utnyttja gruvor och bygga om dem till energilager istället. Det finns ofta goda kraftnät anslutna till gruvor, och vi utvecklar just nu metoder och innovationer för att det ska vara möjligt att anpassa en gruva på ett kostnadseffektivt sätt, säger Otto Werneskog.
Används precis som ovan jord
Tekniken bakom Pumped Hydro i gruvor fungerar på samma sätt som vid vattendammar. Först anläggs en övre och en undre damm i gruvan, där energin i elnätet sedan utnyttjas för att pumpa upp vatten från gruvans lägre vattenlager till dess högre. Det är genom den transporten som energi sedan ”laddas” upp. Den installerade programvaran ser till att laddningen sker när elpriset är så lågt och gynnsamt som möjligt. När energin sedan behövs låter man vattnet gå tillbaka från det högre vattenlagret genom en turbinpassage som genererar elenergi som åter matas ut i elnätet.
– För att det här ska bli möjligt är det naturligtvis en hel den nya, praktiska utmaningar som måste lösas. Med vår särskilt utvecklade programvara kommer vi att kunna se till att den elenergi som lagras i pumpkraftverken i gruvan utnyttjas på bästa, möjliga sätt. Vi kommer också se till att våra system blir kompatibla med generatorer och turbiner från flera olika tillverkare, fortsätter Otto Werneskog.
Tar vara på gruvorna
De flesta nedlagda gruvor som finns idag används inte för andra ändamål. En gruva kan därmed bli en perfekt reservoar, en förvaring för vattnet till Pumped Hydro-tekniken. Gamla gruvor skulle därför fylla en funktion igen, när den inte längre är aktiv för brytning, det menar Jenny Greberg, docent och forskare inom gruv- och bergteknik vid Luleå Tekniska Universitet.
– Jag ser verkligen potentialen i detta. Om man hittar stora och tillgängliga reservoarer och samtidigt har identifierat ett användningsområde för nedlagda gruvor så får de outnyttjade gruvorna göra nytta igen, vilket är mycket positivt, säger Jenny Greberg.
Jenny menar dock att det finns några frågetecken som måste lösas först, bland annat att den tänkta reservoaren måste vara ett slutet system så att inte vatten försvinner ut eller något annat kommer in i systemet.
– Det skulle påverka processen, och om vatten läcker ut kan det påverka grundvattnet. Klarar man dock att sluta systemet finns det stora möjligheter, säger Jenny Greberg.
Stort intresse för Pumped Hydro Storage
Energilagring blir allt viktigare i takt med att användandet av förnyelsebar energi hela tiden ökar. Om det inte finns något sätt att lagra energin på leder det till stora problem för energisystemet, där enda alternativet blir att ta till reservkraft som ofta drivs med fossila bränslen. Intresset för innovativa lösningar, som Pumped Hydro Storage teknik, har därför växt sig stort på kort tid.
– Vi har ett stort intresse från finansiärer, både från privatpersoner, family offices och finansinstitut som ser med spänning på vår verksamhet. Vi planerar nu för några möjliga pilotprojekt där första stegen för en pilot ser ut att kunna inledas redan i år, avslutar Otto Werneskog.
Bild: Pumped Hydro