Nyheter

Bristande säkerhetskultur på svenska arbetsplatser

Under årets första två månader har dubbelt så många förolyckats i tjänsten jämfört med 2018, flera av dem arbetade i byggbranschen. Skydda har i rapporten”Säker arbetsplats 2019” låtit undersöka vad skyddsombud och byggarbetare anser om arbetsplatssäkerheten i byggbranschen. Rapporten visar på att det behöver vidtas åtgärder på flera olika områden.
– Trots att vi i Sverige har väldigt mycket statistik över olycksfall och skador i arbetslivet så saknas initierad information från de som arbetar på svenska byggarbetsplatser. Vi hoppas att vår rapport kan bidra till mer kunskap om hur vi kan motverka skador på svenska byggarbetsplatser, säger Mikael Hansson, vd Skydda.
Rapporten visar att finns det en bristande säkerhetskultur på många byggarbetsplatser. Varannan byggarbetare (47 procent) använder inte sin personliga skyddsutrustning fullt ut. I många fall handlar det om att utrustningen upplevs ansträngande, att de underskattar riskerna samt att de påverkas av att deras kollegor inte heller använder sin skyddsutrustning.
Rapporten undersöker också frågan om var ansvaret för säkerhetsarbetet ligger. Såväl byggarbetare som skyddsombud anger att den största delen av ansvaret för säkerhetsarbetet ligger på skyddsombuden. Men bara en av fyra (26 procent) skyddsombud upplever att de kan påverka sin organisation i mycket stor utsträckning.
En tredje frågeställning gäller bristen på utbildning och kunskap. Rapporten visar att det finns ett starkt samband mellan hur mycket utbildning som byggarbetarna har fått och i vilken utsträckning de använder sin skyddsutrustning. Hela fyra av fem (80 procent) byggarbetare anger att de skulle vilja ha mer utbildning om personligt skydd.
– Vår rapport visar att det saknas en säkerhetskultur på många håll i byggbranschen. Om vi ska lyckas öka säkerheten och minska antalet olyckor i branschen måste ledningsgrupperna på svenska byggföretag prioritera frågan kring arbetsplatssäkerhet betydligt högre – säkerhet är trots allt en attitydfråga, säger Mikael Hansson, vd på Skydda.