Nyheter

Industrin visar vägen till fossilfrihet

Under onsdagen överlämnade fyra nya branscher sina färdplaner för fossilfri konkurrenskraft till regeringen. Det är sjöfartsnäringen, uppvärmningsbranschen, bergmaterialindustrin och digitaliseringskonsultbranschen som nu beskriver hur de kan bidra till att Sverige når målsättningen att vara klimatneutralt senast år 2045.
– Vi ser nu hur dessa processer sprider sig till fler och fler branscher. Det är ett paradigmskifte inom klimatpolitiken att branscherna nu går före och ställer krav på politiken för att få rätt förutsättningar att ställa om, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.
Färdplanerna följer på de nio färdplaner som presenterades förra året. De visar upp branschernas egna strategier för att bli fossilfria och vilka politiska förutsättningar som krävs för att målen ska nås till år 2045. Tillsammans beskriver de vilka utmaningar som samhället står inför och ger förslag på hur politik och näringsliv kan lösa dem tillsammans.
I färdplanen för uppvärmningsbranschen beskrivs möjligheterna till en helt fossilfri uppvärmningssektor år 2030 och hur sektorn också, med hjälp av koldioxidinfångning vid förbränning av biobränsle (BECCS), kan bli en kolsänka och bidra till att minska halten växthusgaser i atmosfären till 2045.
För sjöfartsnäringen är målet att uppnå en fossilfri inrikes sjöfart. Svensk sjöfart ligger långt fram i utvecklingen av bland gasdrift (LNG/LBG), batteridrift, biodiesel (HVO) och metanol. De har en viktig uppgift att visa vägen för sjöfarten internationellt.
Bergmaterialindustrin arbetar med att elektrifiera bergtäkterna och öka cirkuleringen av materialflöden. Det handlar också om effektivare logistiklösningar för att undvika onödigt långa transporter. Målet är att halvera utsläppen till 2030 (jmf 2015) och bli fossilfria till 2045.
För digitaliseringskonsulterna är de egna utsläppen små och deras färdplan beskriver framför allt hur de kan bidra till transformativa lösningar som påskyndar utvecklingen mot fossilfrihet och resurssnålhet inom flera områden i samhället och näringslivet.
Färdplanerna är framtagna inom ramen för Fossilfritt Sverige och överlämnades till klimat- och miljöminister Isabella Lövin (MP) och näringsminister Ibrahim Baylan (S) i samband med en konferens i Stockholm under onsdagen.
– Pressen ligger nu på politikerna att leverera spelregler så att näringslivet kan få de konkurrensfördelar på den internationella marknaden som en snabb omställning ger, säger Svante Axelsson.