Nyheter

Farlig aska blir rent vägsalt och gödsel

Nu lanserar miljöföretaget Ragn-Sells en ny teknik för att utvinna rena salter ur flygaskan som uppstår vid förbränning av avfall. Genom världspatentet Ash2Salt tas värdefulla resurser tillvara, samtidigt som den farliga flygaskan kan tas omhand på ett säkert sätt. Salterna används bland annat som vägsalt och i gödseltillverkning.
– Vår teknik förvandlar flygaska från ett avfallsproblem till en resurs. På så vis kan vi sluta skicka miljöskulder vidare till kommande generationer och i stället dra nytta av ämnen som vi redan har, säger Mikael Hedström, affärsområdeschef på Ragn-Sells Treatment & Detox Sverige.
Varje år återvinns energin ur nästan sju miljoner ton avfall i Sverige genom att avfallet förbränns och ger fjärrvärme och el. När rökgaserna renas efter förbränningen uppstår flygaska, ett farligt avfall med höga halter av tungmetaller och andra giftiga ämnen. I dag läggs askan på deponi för farligt avfall efter behandling. Med Ash2Salt-metoden, ett världspatent framtaget av Ragn-Sells innovationsbolag EasyMining, kan de värdefulla salterna i askan i stället tas tillvara.
Genom Ash2Salt-processen utvinns tre salter som kan säljas på råvarumarknaden: natriumklorid, kaliumklorid och kalciumklorid. Natriumklorid, eller vanligt koksalt, kan användas som vägsalt eller inom kemiindustrin. Kaliumklorid är ett viktigt växtnäringsämne som behövs för gödselproduktion och kalciumklorid kan användas till halk- och dammbekämping av vägar.
– Vi bidrar till att en icke förnybar resurs som kalium kan återföras till åkrarna och göra ny nytta i matproduktionen. Samtidigt slipper Sverige exportera ett farligt avfall till deponier i utlandet, vilket minskar transporterna och sparar både miljö och pengar, säger Ulrik Améen, projektledare på Ragn-Sells.
Ett led i processen är att askan tvättas innan de önskade ämnena utvinns ur tvättvattnet. Tvätten gör askresterna betydligt mindre farliga, vilket gör att de kan deponeras på deponier för mindre farligt avfall, och att deponeringsbehovet minskas.
Fakta: Ash2Salt
När rökgaser renas vid avfallsförbränning bildas flygaska, ett farligt avfall med höga halter av bland annat tungmetaller och klorider. I Ash2Salt processen tvättas flygaskan och tre kommersiella salter utvinns från tvättvätskan: natriumklorid, kaliumklorid och kalciumklorid. Efter tvätten kan askan enklare deponeras.
Att använda metoden i stället för att lägga askrester på deponi för farligt avfall innebär en rad fördelar, såväl kommersiella som för miljön.
Bilden:
Produktionen kommer att ske på Ragn-Sells kretsloppsanläggning Högbytorp i Bro utanför Stockholm och byggtiden beräknas till cirka 2 år.
Foto: Ragn-Sells