Nyheter

Varsel och nyrekryteringar när OKG rustar för framtiden

I en slutgiltig anpassning av OKG-organisationen till de förändrade förutsättningar som beslutades 2015 konstateras ett behov av såväl nyrekryteringar som varsel om uppsägningar av ett trettiotal tjänster.
Idag har de fackliga organisationerna vid OKG informerats om att den förändrade OKG-verksamheten beräknas kräva cirka 570 tjänster. Med detta bedöms organisationen ha en bemanning som är anpassad till de förutsättningar som gäller, nämligen att fortsatt producera el vid O3 samtidigt som den pågående stängningen av O1 och O2 fullföljs.
Med samlad kunskap om resursbehovet för stängningsarbetet och ett förväntat fokus på drift och underhåll av en produktionsanläggning istället för tre, så konstateras en övertalighet på sextio tjänster. Antalet varsel om uppsägningar har dock kunnat begränsas till trettio, bland annat genom att individuella överenskommelser om frivilliga avgångar träffats inom ramen för rådande bemanningsstrategi.
Det är företagets förändrade förutsättningar tillsammans med det lägre behovet av drift och underhåll som medför övertaligheten. Vid sidan av översynen av bemanningen sker en anpassning av såväl organisationsstruktur som kompetensstrategi. I samband med det konstateras även ett visst rekryteringsbehov i syfte att säkerställa förväntad långsiktighet i verksamheten.
Förhandlingarna kring det lagda varslet för trettio tjänster förväntas pågå till maj månad och först då kan besked lämnas till dem som blir berörda.
Bild: OKG