Nyheter

Regeringen höjer anslagskrediten till Arbetsförmedlingen

Efter dagens regeringssammanträde har det beslutats att höja Arbetsförmedlingens anslagskredit för förvaltningsanslaget under 2019. Krediten höjs från tre till fem procent.
Arbetsförmedlingen behöver genomföra utgiftsminskningar för att hantera det minskade förvaltningsanslaget efter M/KD-budgeten som beslutades av riksdagen i december 2018. Arbetsförmedlingen inkom i slutet av december 2018 med en hemställan om utökad anslagskredit för förvaltningsanslaget.
Därefter har den sakpolitiska överenskommelsen (Januariavtalet) mellan regeringspartierna och Centerpartiet och Liberalerna ingåtts. Januariavtalet innebär en omställning i snabb takt av Arbetsförmedlingens uppdrag, organisation och omslutning. Regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna har kommit överens om att reformera Arbetsförmedlingen i grunden. Det ska vara fullt ut genomfört under 2021.
Vid stora omställningar uppstår en särskilt stor utgiftsosäkerhet till följd av omställningsutgifter. T.ex. belastar hela kostnaden för en uppsägning av ett hyresavtal det år som avtalet sägs upp. Beslut om omställningar leder därför som regel till initialt högre kostnader samtidigt som besparingar som regel materialiseras under kommande år.
Arbetsförmedlingens situation bedöms motivera en höjning av krediten från tre till fem procent under 2019. Det skapar en större flexibilitet för myndigheten att hantera tillfälliga utgifter 2019 utan att behöva tappa tempo i det angelägna förändringsarbetet.