Nyheter

Sundsvall Energis verksamhet minskar klimatpåverkan

Sundsvall Energis bidrag till klimatpåverkan är negativ, det vill säga utsläppen är lägre med Sundsvall Energis verksamhet än utan. Totalt bidrog Sundsvall Energi till att 111 700 ton koldioxid inte släpptes ut under 2018. Detta kan jämföras med om alla invånare i kommunen avstod från att köra bil under 11 månader.
– För oss är det en prioriterad fråga att förbättra och utveckla våra anläggningar och produkter för att minska vår egen och våra kunders klimatpåverkan. Vi arbetar därför strategiskt och långsiktigt med att förbättra vår miljöprestanda, säger Anders Jonsson, VD vid Sundsvall Energi.
Klimatbokslutet har tagits fram av Profu AB och presenterar Sundsvall Energis totala klimatpåverkan under verksamhetsåret 2018. Att det undviks så pass stora utsläpp beror på att beräkningarna även tar hänsyn till hur Sundsvall Energis verksamhet påverkar samhället i stort. De grundläggande nyttigheter som produceras av Sundsvall Energi och som efterfrågas i samhället, exempelvis värme, el och avfallsbehandling kommer att efterfrågas oavsett om Sundsvall Energi finns eller inte.
– Vi vet att alternativ produktion av dessa nyttigheter också kommer att ge upphov till en klimatpåverkan, säger Anders Jonsson. Att ersätta andra och sämre produktionsval har varit, och är fortfarande, en av orsakerna till att vi har kommunala energiföretag. Att de totala utsläppen blir lägre med Sundsvall Energis verksamhet innebär att vi producerade de efterfrågade nyttigheterna med lägre klimatpåverkan 2018 än om produktionen skett på annat sätt.
För 2018 presenterar klimatbokslutet ett bättre värde än 2017. Det har skett flera relativt stora förändringar som netto givit denna förbättring.
– Den absolut viktigaste förändringen är att elkonsumtionen i elpannan minskat tydligt, vilket inneburit minskade indirekt tillförda utsläpp, säger Anders Jonsson. Ytterligare en stor positiv förändring är de ökade fjärrvärmeleveranserna, vilket medfört en ökad resurshushållning genom att nyttja mer spillvärme från lokal industri.