Nyheter

Recyctec tecknar omfattande avtal med norsk råvaruleverantör

Styrelsen för Recyctec Holding AB meddelar att bolaget tecknat ett 3-årigt avtal med Norsk Spesialolje AS avseende leveranser av produktionsråvara till bolagets återvinnings. och produktionsanläggning.
NSO grundades 1986 och är Norges ledande företag när det gäller insamling och behandling av spillolja, annat petroleumbaserat avfall samt olika former av förorenat vatten. Verksamheten bedrivs på flera moderna anläggningar med betydande kapacitet och tankpark.
NSO tillhandhåller även andra specialiserade tjänster inom tankreparation, renovering och inspektion. Vidare har NSO ett fullt ackrediterat testlaboratorium och därmed även hög kemiteknisk kompetens och erfarenhet inom sin organisation.
Avtalet:
Avtalet omfattar leveranser av glykolhaltigt industriellt avfall från bla. offshore-industrin och gäller under tre år.
Under senare delen av 2018 har relationen och samarbetet testats på olika sätt vilket har bidragit till att parterna är trygga med att avtalets innehåll och omfattning är ömsesidigt attraktivt och värdeskapande.
Detta har också bidragit till att minska affärsrisker och produktionsrisker, bla. genom att parterna har kunnat etablera rutiner och processer för kvalitetsstyrning och kontroll, skapa fungerande logistikplaner och även att pröva samarbetet med underleverantörer.
NSO är nu i slutskedet av ett större ombyggnations och logistikprojekt som påbörjades under 2018. Leveranser i större omfattning och volym kommer att kunna påbörjas under inledningen av Q2, 2019.
Affärs och -verksamhetsmässiga effekter
Potentiellt förädlingsvärde av råvaran som återvunnen och återförd produkt på marknaden är 21–24 MSEK på årsbasis. Bedömning och beräkning är gjord på innehåll och fördelning motsvarande 2018 års produktmix.
Slutgiltigt utfall är över avtalstiden beroende av produktmixens utveckling och sammansättning.
Positiva miljöeffekter
Den sammantagna miljöeffekten av avtalet är en årlig reducering av CO2-footprint med 4600–6800 ton, i jämförelse med om avfallsråvaran inte hade kunnat återvinnas och återföras på marknaden. Beräkningen stödjer sig i detta fall på den oberoende rapport och livscykelanalys som under hösten 2018 utfördes av RISE.
Kommentarer av VD, Göran Nylén:
– Detta avtal ger oss, i kombinationen med andra leveranskällor som vi redan har – och ständigt försöker att maximera, en stabilare grund att stå på och också fortsätta att utvecklas ifrån. Samtidigt skapar det också en viktig och spännande utmaning för verksamheten på så sätt att vi nu kan röra oss bortifrån en produktionsstyrd försäljning till en aktivitetsstyrd sådan. Med det menat; vi producerar det vi aktivt marknadsför och säljer istället för att vi säljer det som vi redan har.
– Vi har flera och goda möjligheter att maximera värdet av detta genom kloka och väl avvägda aktiviteter och åtgärder. Det känns också tryggt att våra förbättringsprojekt på produktionssidan ligger väl i linje och anpassat i tid för detta. Jag tänker då främst på den pågående utökningen av tank-parken samt automatiseringsprojekt vad gäller EarthCare® som färdig-produkt.
Recyctec, EarthCare® och Teknisk Glykol:
Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Metoden skapar ett kretslopp av en ändlig resurs, dvs cirkulär ekonomi.
Recyctec tar emot använd glykol som annars går till förbränning eller annan linjär/ändlig hantering. Bolaget arbetar med de 17 globala målen i FN:s Agenda 2030, och speciellt med mål nummer 9, 11. 12 och 15 i egen regi och via samarbetspartners.
EarthCare® Fastighetsglykol och Fordonsglykol är en återanvänd och förädlad glykol som säljs under eget varumärke i egen regi och via samarbetspartners av Recyctec, detta och Teknisk Glykol är produkterna som görs av tidigare använd glykol, renad på anläggningen i Jönköping och återställd till sitt ursprungliga skick.