Nyheter

Framtidens skogsägare behöver utvecklad service

Allt färre skogsägare bor och verkar där de har sin skog. I takt med att avstånden ökar mellan skogsägare och deras fastigheter förändras skogsägarskapet och nya behov uppstår. Detta ger både nya utmaningar och möjligheter sett ur ett serviceperspektiv.
Idag är skogssektorn och dess serviceutbud väldigt starkt präglad av traditioner och specifika förväntningar på skogsägare; deras förutsättningar, intressen och motiv.
Skogsägare har olika förutsättningar och mål med sitt ägande. För att alla ska ha möjlighet att fatta beslut och följa sina mål och ambitioner krävs det olika former av stöd; kunskap och tillgång till information, service och tjänster, liksom nätverk och beslutsstöd. I Botnia Atlantica regionen finns det 75 000 skogsägare och 180 skogliga serviceföretag.
– Här finns det goda möjligheter att göra nya affärer och utveckla sitt ägande och företagande, både för skogsägare och serviceföretag, framhåller projektledaren Gun Lidestav.
Projektet Rikare skog ska, under tre år, bidra till ett utvecklat skoglig serviceutbud som skapar nya affärsmöjligheter och förutsättningar för skogsägare sköta och utveckla sin skogsfastighet. Målsättningen är därmed att matcha skogsägarnas mål med sitt ägande och förutsättningar att förverkliga dessa med marknadens utbud av skogliga tjänster i vid bemärkelse. Projektet är ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet, Skogsstyrelsen, finska Skogscentralen och Ruralia institutet och finansieras av EU (Interreg/Botnia Atlantica) tillsammans med Region Västerbotten, Västernorrland och Österbotten.
– Samarbetet över Kvarken innebär både att vi lär och inspireras av varandra och öppnar för en större marknad av skogliga tjänster. Inte minst när det gäller att utveckla och marknadsföra livsmedel från skogen har vi mycket att lära från Finland, understryker Gun Lidestav.
Under de kommande veckorna genomför projektet workshopar på olika platser i Västerbotten och Västernorrland för att undersöka hur skogsägare fattar beslut och vilka typer av stöd de skulle vara i behov av för att förverkliga och utveckla sitt skogsägarskap. Workshopar genomförs även i Österbotten, Finland, under samma period. Tjänste- och serviceföretag kommer i nästa steg av projektet delta workshopar för att undersöka och utveckla nya tjänster och service som på ett bättre sätt möter bredden av olika skogsägares behov.
Foto: Stora Enso