Nyheter

Pengar till nio innovationsprojekt i Umeå

Bioraffinaderi, vilda bär, odlad röding och kulturella näringar. Det är några områden som täcks av de projekt som kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott  i Umeå kommun medfinansierar med sammanlagt drygt 9 miljoner kronir under tre år.
Anledningen till att så många projekt skulle beslutas vid ett sammanträde med utskottet är att projektcyklerna sammanfaller. Här följer en kort beskrivning av respektive projekt:
RISE Processum: Innovationsplattform Bioraffinaderi: Accelerera till kommersialisering. Utveckling och kommersialisering av hållbara skogliga bioraffinaderiprocesser.
Skogstekniska klustret: Företagsdriven Skogsinnovation: Klustret har under åren framgångsrikt stärkt medlemsföretagens innovationsförmåga och ska nu bygga ett regionalt innovationspartnerskap.
Företagarnas Regionala Affärsutvecklingsprojekt. Det kopplar samman akademi med små och medelstora företag på ett effektivt sätt för att kunna ta innovationer vidare till affärer och tillväxt i företagen.
RISE Jordbruk och Livsmedel: Innovation av nordliga Livsmedelskedjor. I förstudien pekas två värdekedjor ut som särskilt intressanta för innovation och utveckling; vilda skogsbär och produktion av odlad röding i vattenkraftsmagasin.
Restauranghögskolan vid Umeå universitet: Moderna Smaker. Projektet syftar till att stärka och vidareutveckla den västerbottniska måltidskulturen, och bland annat öka försäljningen både nationellt och internationellt.
eXpression Umeå AB: Redesigning the Future – Accelerator för den kreativa industrins tillväxt och internationalisering. Projektet riktar sig till kulturella och kreativa näringar (KKN), som innefattar arkitektur, design, formgivning, film o foto, konst, mode, litteratur, musik, scenkonst, måltid, spel och mediaproduktion, turism och besöksnäring samt upplevelsebaserat lärande.
Region Västerbotten: Västerbotten Innovation Development Office. Projektet ska erbjuda en stödjande process för innovation och nyttiggörande av innovativa processer, produkter och tjänster inom hälso- och sjukvården.
Kompetensspridning AB (Umeå Kommunföretag AB): North Sweden Cleantech – Innovation, kluster och gröna, hållbara lösningar. Förväntningarna är bland annat att innovationskluster inom utvecklingsområdena energi, smarta hållbara städer och bioekonomi blir internationellt ledande.
EU-programmet Urban Innovative Action. Projektet bidrar till genomförandet av Umeå 5G och digital transformering i Umeå.
Totalt bidrar Umeå kommun med drygt 9 mnkr till nämnda projekt under tre år. Under förutsättning av att Tillväxtverket/Europeiska regionala utvecklingsfonden beviljar pengar till projekten, är den totala finansieringen tillsammans med andra aktörer omkring 180 mnkr.
– Det är en bra utväxling för kommunen. Flera av projekten omfattar några av Umeås starka områden, och andra syftar till affärsutveckling. De här projekten kan få stor betydelse för tillväxten i regionen, säger Hans Lindberg (S), ordförande i näringslivs- och arbetsutskottet.