Nyheter

2018 – Ett bra år för Tekniska verken-koncernen

I dag presenterade Tekniska verken i Linköping sin bokslutskommuniké för 2018. Året blev resultatmässigt ett nytt rekordår för Tekniska verken-koncernen. De högre elpriserna på marknaden bidrog till ökad lönsamhet i elproduktionen, inte minst koncernens vattenkraftsproduktion.

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 833 miljoner kronor, jämfört med 636 miljoner kronor föregående år.

– Koncernen gör ett fantastiskt år, men resultatet får nog ses som lite dopat. Under året har cirka 80 miljoner kronor rent redovisningsmässigt gottskrivits resultatet kopplat till återtagande av tidigare genomförda nedskrivningar, och detta ger tyvärr inga pengar in i kassan, säger Peter Forssman, ekonomi- och finansdirektör, Tekniska verken-koncernen.

– Som nytillträdd vd under 2018 är det med stolthet och ödmjukhet över Tekniska verkens medarbetare, och koncernens bredd, som jag kan visa upp ett starkt resultat som kommer att bli svårslaget de närmsta åren. Koncernen investerar mycket stora belopp i regionens infrastruktur, och vi vill vara delaktiga i regionens utveckling inom flera områden. Inom klimat- och hållbarhetsområdena kan vi verkligen bidra till att göra skillnad, och vara en innovativ och kraftfull motor i det arbetet, säger Charlotta Sund, vd och koncernchef för Tekniska verken.

Flertalet verksamheter, däribland vattenkraftsproduktionen och våra kraftvärmeverk visar ett bättre resultat 2018 än 2017. Mjölby-Svartådalen Energi, som Tekniska verken blev majoritetsägare i under 2017, uppvisar också ett starkt resultat för 2018. Elhandeln med försäljning till slutkund och hushållsavfallstjänsterna som utförs på uppdrag av Linköpings kommun, visar dock svagare resultat.

I likhet med tidigare år lämnar Tekniska verken en utdelning till ägaren, Linköping Stadshus AB, på 187 miljoner kronor. Utöver detta har bolaget lämnat ytterligare 150 miljoner kronor i extrautdelning, som del i en återbetalning av ett tidigare erhållet kapitaltillskott från ägaren i samband med byggandet av Lejonpannan.

– För att möjliggöra fortsatt utveckling av vår verksamhet, samt generera en rimlig avkastning till ägaren, så har Linköpings kommun satt upp ett lönsamhetskrav för Tekniska verken. Kravet är att vi skall generera en lönsamhet som innebär minst 6 procents avkastning på koncernens totala kapital, sett som snitt över en flerårsperiod. Genomsnittet de senaste fem åren uppgår till 6,8 procent, vilket därmed möter det kravet som Linköpings kommunfullmäktige beslutat om, säger Peter Forssman.

Foto: Tekniska verken