Nyheter

100 miljoner kronor till forskning

Södras styrelse har fattat beslut om att avsätta 100 miljoner kronor till forskning, varav hälften riktas mot utveckling av teknik och metoder inom området skogsvård.
– Samhällets förväntan på vad den förnybara skogliga råvaran kan bidra med i klimatomställningen är tydlig. Vi satsar därför på att skapa möjligheter för ökad skogsproduktion med skonsamma metoder inom familjeskogsbruket, säger Lars Idermark, vd och koncernchef för Södra.
Det särskilda forsknings- och utvecklingsprogrammet ska pågå under perioden 2019-2022. Satsningen ligger i linje med Södras hållbarhetsmål, som syftar till att skapa förutsättningar för att nå 20 procents högre årlig skogstillväxt på Södras medlemsfastigheter år 2050 jämfört med 2015. Målsättningen är förenad med bevarande av den biologiska mångfalden och bibehållande av skogsmarkens naturliga funktioner och produktionsförmåga.
– Det finns stora möjligheter att utveckla skogsbruket inom såväl digitalisering, skogträförädling som när det gäller att skapa nya jobb, säger Lars Idermark och tillägger att takten i innovationer och produktivitetshöjningar historiskt sett mattats av.
Resterande 50 miljoner kronor går till Södras forskningsstiftelse, som har till uppgift att främja forskning och utveckling som har betydelse för skoglig och skogsindustriell verksamhet i södra Sverige. Med det nya tillskottet kommer 300 miljoner kronor att ha tillförts forskningsstiftelsen, sedan starten 1995. Hittills har 175 miljoner kronor delats ut. Resultatet är framsteg på en rad olika områden inom den biobaserade ekonomin, med bland annat nya möjligheter till fossilfria produkter.
– Tillskottet innebär att vi har en långsiktighet i finansieringen av forskning inom det skogsindustriella området, vilket bereder väg för det framtida skogsbruket, hållbar produktion och nya klimatsmarta produkter, säger Göran Örlander, ordförande för Södras forskningsstiftelse.
Bilden:
Lars Idermark, vd och koncernchef Södra.
Foto: Ola Kjelbye