Nyheter

Nu startar Klimatdialogen mellan kunder och fjärrvärmeföretag

Klimatdialogen är ett gemensamt initiativ från Riksbyggen, SABO och Energiföretagen Sverige. Den är ett forum för strukturerat arbete med lokala klimat- och miljöfrågor, i dialog mellan kunder och fjärrvärmeföretag. Klimatdialogen blir ett tillval till Prisdialogen, en modell för lokal dialog om prisförändringar på fjärrvärme, som framgångsrikt har spridit sig över landet sedan den startade 2013.
Från och med 2019 finns möjlighet för Prisdialogens medlemmar att utveckla sin kunddialog till att även omfatta miljö- och klimatfrågor, inom ramen för Klimatdialogen. Syftet med Klimatdialogen är att minska klimat- och miljöpåverkan. Målet ska uppnås genom lokala klimatdialoger, där fjärrvärmeleverantörer, kunder och eventuellt andra aktörer (till exempel bränsleleverantörer, elnätsbolag eller VA-bolag) diskuterar och tar fram planer för hur man lokalt kan arbeta med klimat- och miljöfrågor. Genom Klimatdialogen kan sedan goda lokala exempel tillgängliggöras och spridas för att inspirera till vidare utveckling.
Sedan Prisdialogen bildades har det blivit allt tydligare att dialogen inte enbart handlar om prisförändringar och leverantörens prisändringsmodell, snarare har samtalen allt oftare kommit att handla även om minskad miljö- och klimatpåverkan. Prisdialogens arbetsgrupp och styrelse har därför arbetat med att ta fram en möjlig modell att använda för att utveckla och strukturera dessa dialogsamtal mellan parterna. Under 2018 testades Klimatdialogen på åtta orter.
– Det är roligt att se att de deltagande fjärrvärmeleverantörerna och kunderna tyckte det var värdefullt och att modellen, som har vidareutvecklats efter deras inspel är användbar. Vi upplever att det finns ett starkt stöd för att bredda Klimatdialogen till att bli en möjlighet för alla medlemmar under 2019, så nu skrider vi till verket. Jag vill verkligen välkomna alla medlemsföretagen att ta chansen och uppmanar också kunderna att vara aktiva för att få igång lokala klimatdialoger, säger Leif Linde, vd på Riksbyggen och Prisdialogens ordförande.
Om Prisdialogen och Klimatdialogen
Prisdialogen är en modell för lokal dialog med central prövning, för att stärka fjärrvärmekundens ställning på värmemarknaden och öka förtroendet för fjärrvärmeleverantörens prissättning. År 2019 omfattar Prisdialogen 75 procent av de totala fjärrvärmeleveranserna. Bakom Prisdialogen står SABO, Riksbyggen och Energiföretagen Sverige.
Klimatdialogen är ett forum för arbetet med lokala klimat- och miljöfrågor och ett tillval för Prisdialogens medlemmar. Den är, liksom Prisdialogen, ett nationellt initiativ med lokal utgångpunkt. Klimatdialogen erbjuder en struktur och ett arbetssätt att applicera på lokalt miljö- och klimatarbete.