Nyheter

Dammsäkerheten förbättras vid Hylte kraftverk

Energibolaget Statkraft investerar 380 miljoner kronor i ökad dammsäkerhet uppströms Hylte kraftverk i ån Nissan i Hyltebruk i Halland.
Projektet avser att anläggningen ska genomgå säkerhetshöjande åtgärder och anpassas för att klara större vattenmängd i framtiden. Hylte dammanläggning innehåller ett antal dammar som är byggda i början av 1900-talet och som är i dåligt skick och inte uppfyller dagens krav.
Totalt finns i Nissan och Jakobssjö 18 dammar (fysiska invallningar som tillsammans skapar vattenmagasin). I Nissan är det fyra dammar, i Jakobs sjö närmast Hylte kraftverk är det 14 dammar.
Betong- och jorddammar
De nu aktuella arbetena avser tre av dammarna i Nissan. En damm i betong byggs jämte nya utskov, en jorddamm byggs och dammslänterna förstärks. Därtill installeras instrument för dammövervakning.
Arbetena i Jakobssjö innefattar dammtåförstärkning med dränering och instrumentering på åtta av dammarna.
– Vi bygger en jorddamm och en betongdamm, inkluderande fyra nya luckor för utskov, och en ny anslutande jorddamm, berättar Monica Engman, som är Statkrafts projektledare.
Det handlar om klass B-dammar och flödesklass 1, vilket innebär att de ska klara så kallade 10.000-årsflöden. Totalt ökas spillkapaciteten från 200 till över 400 kubikmeter per sekund.
– Betong är alltid betong, säger Monica Engman, men det är en konst att bygga jorddammar, det är fråga om en speciell konstruktion. Det är stora krav på material, hur man bygger och att följa de tillstånd som finns för vattenvägen.
Ett 30-tal personer är engagerade i de dammsäkerhetshöjande åtgärderna som beräknas vara klara hösten 2019.
Största kraftverket i Nissan
Dammanläggningarna ligger precis uppströms Hylte kraftverk, som byggdes 1989 och som är det första och största av Statkrafts fyra kraftverk på rad i Nissan, som rinner ut i havet i Halmstad. De övriga kraftverken är Nyebro, Fröslida och Nissaström.
Hylte kraftverk har kaplanturbiner och en effekt på 26 MW. Normalårsproduktionen är 100 GWh och fallhöjden är 63 meter.
FAKTA I KORTHET:
Dammsäkerhetshöjande åtgärder i Hyltebruk
Byggherre: Statkraft Sverige AB
Huvudentreprenör: NCC Sverige AB
Projektkostnad: 380 MSEK
Av Gösta Löfström
Bilden;
Statkraft genomför omfattande dammsäkerhetshöjande åtgärder i Nissan.
Foto: Scaba Prokec