Nyheter

Högre budget gav mer skyddad skog 2018

Skogsstyrelsen skyddade betydligt mer skog under 2018 jämfört med året innan. Både biotopskydd och naturvårdsavtal, de formella skydd av skog som Skogsstyrelsen hanterar, ökade kraftigt under året. 318 miljoner kronor betalades ut i ersättning till skogsägarna.
– Vi fick en betydligt högre budget 2018 än tidigare år för att kunna ersätta markägare när skogen ges ett formellt skydd och vi har också kunnat leverera. Vi kommer inte kunna skydda lika stora arealerunder 2019 eftersom pengarna vi fått är en tredjedel av förra årets budget, säger Johan Åberg, Enheten för områdesskydd och ekonomiska stöd vid Skogsstyrelsen.
När det gäller biotopskydd skyddades 1 864 hektar produktiv skogsmark, vilket är 51 procent mer än vad som skyddades året innan. Besluten omfattar 304 nya områden. Biotopskydd är ett lagstadgat sätt att skydda mindre områden med stor betydelse för växt- och djurarter.
Under 2018 tecknades också 120 nya naturvårdsavtal av Skogsstyrelsen motsvarande 1 012 hektar produktiv skogsmark. Det är 22 procent mer än vad som tecknades under 2017. Naturvårdsavtal är ett civilrättsligt avtal mellan en markägare och Skogsstyrelsen, länsstyrelsen eller en kommun.
För de nya objekten 2018 var ersättningen 318 miljoner kr varav 288 miljoner kr för biotopskydd och 30 miljoner kr för naturvårdsavtal. Fram till och med 2018 har den totala ersättningen varit 2 828 miljoner kr för de två skyddsformerna.
Efter besluten 2018 finns nu totalt 29 507 hektar produktiv skogsmark i områden med biotopskydd och 33 868 hektar i områden med naturvårdsavtal.
Det är framförallt äldre naturskogsartade skogar som är skyddade, både när det gäller biotopskydd som naturvårdsavtal. Även under 2018 var det främst denna biotoptyp som skyddades.
Under 2018 har sex naturvårdsavtal tecknats där syftet är att skydda och bevara skogar med höga sociala värden. Det innebär att det 2018 fanns 14 sådana avtal på totalt 80,8 ha produktiv skogsmark.
Den kompletterande metoden, där markägare anmäler intresse om formellt skydd, har införts i hela landet och används nu av samtliga länsstyrelser och Skogsstyrelsens distrikt. Skogsstyrelsen har bildat betydligt fler formella skydd för områden under 2018 för områden där markägaren lämnat in en intresseanmälan om formellt skydd jämfört med närmast föregående år. Det visar preliminära uppgifter för 2018.