Nyheter

Vattenkraftens Miljöfond öppnar för finansiering av miljöåtgärder

Den första februari öppnar Vattenkraftens Miljöfond Sverige AB för de första vattenkraftägarna att ansöka om finansiering för miljöåtgärder. Bakom fonden står åtta vattenkraftföretag som tillsammans satsar 10 miljarder kronor under en 20-årsperiod för att förbättra vattenmiljön i de svenska vattenkraftverken.
Vattenkraften i Sverige ska både anpassas till moderna miljövillkor och samtidigt möjliggöra omställningen till ett elsystem baserat på 100 procent förnybar energi. Därför har åtta vattenkraftsföretag bildat Vattenkraftens Miljöfond Sverige AB som tar ansvar för att finansiera nödvändiga miljöåtgärder för omställningen av vattenkraftsverksamheter.
Huvudsyftet med Miljöfonden är att finansiera de vattenkraftsverksamheter som ingår i den nationella planen för att uppnå moderna miljövillkor. Regeringen kommer att ta beslut om denna plan i slutet av 2019. Där kommer det att framgå när respektive vattenverksamhet ska prövas i domstol och ansökningar om finansiering kan skickas in till Miljöfonden 2-3 år före det år då prövningen ska ske. Miljöfonden erbjuder ersättning för eventuella utredningar, domstolsprocessen, genomförande av miljöåtgärder samt eventuella produktionsförluster.
Inledningsvis öppnar Miljöfonden för verksamhetsutövare som fått ett föreläggande om att söka tillstånd och inlett prövning i domstol tidigast 1 december 2015. Dessa är välkomna att ansöka om finansiering från och med 1 februari 2019.
– Vi är glada att ingå i Vattenkraftens Miljöfond där vi kan hjälpa till att anpassa vattenkraften till moderna miljökrav, som kommer att gynna både stora och små vattenkraftsföretag. Det kommer att skapa avsevärd lokal miljönytta i våra vattendrag där lokala miljöintressen ska balanseras mot andra samhällsnyttor som reglering av vattendrag, byggnadshistoriska värden och inte minst utsläppsfri elproduktion, säger Klas Gustafsson, vice vd Tekniska verken i Linköping.
Utgångspunkten för fonden har varit dels en dialog mellan myndigheter, miljöorganisationer och branschen, dels Energiöverenskommelsen som slöts sommaren 2016 mellan fem riksdagspartier.
– Genom en solidarisk finansiering via Vattenkraftens Miljöfond Sverige AB minskar de ekonomiska konsekvenserna för enskilda aktörer, vilket säkerställer att miljöåtgärderna kommer till stånd. Vi ska också medverka till att miljöåtgärder genomförs där de gör störst nytta, säger Claes Hedenström, tf vd för Vattenkraftens Miljöfond Sverige AB.
De bolag som finansierar Vattenkraftens Miljöfond Sverige AB är Fortum, Jämtkraft, Mälarenergi, Skellefteå Kraft, Statkraft, Tekniska verken i Linköping, Uniper och Vattenfall.
Foto: Tekniska verken