Nyheter

Skador på transportinfrastrukturen efter skogsbränderna är utredda

Under sommaren 2018 drabbades Sverige av ovanligt många och i vissa fall omfattande skogsbränder. Nu behöver delar av det enskilda vägnätet återställas och förstärkas. Kostnaderna för återställnings- och förstärkningsarbetet beräknas till 17,5 miljoner kronor.

Cirka 42 mil av det enskilda vägnätet och marginellt längs det statliga vägnätet behöver återställas. Dessutom behöver cirka 20 mil av det enskilda vägnätet förstärkas för att brandskadad skog ska kunnas fraktas ut.

Främst det enskilda vägnätet som behöver återställas och förstärkas
De skador som uppstått är bland annat spårbildning, korrugering och uttryckning av vägbanan på grund av stor trafikmängd och tunga fordon. Dessutom har slänter, diken och vägtrummor skadats dels för att vägbanan tryckts ut, dels för att brandgator röjts vid sidan av många vägar.

– Åtgärder som behövs kan vara hyvling av vägbanan, komplettering av bär- och slitlager, dikning och trumbyten. Det är dessa åtgärder och den bedömda kostnaden för dem som är resultatet av inventeringen, säger Mats Sandgren, ansvarig utredare på Trafikverket.

Järnvägen har inte skadats av skogsbränderna
Järnvägen har inte skadats varken inom de inventerade områdena eller i resten av landet. Vissa delar av järnvägen stängdes av tillfälligt under pågående bränder eller när det fanns risk för nya bränder.

Bilden:
Trafikverkets bandvagnsstyrka kom till god nytta vid sommarens skogsbränder. Men det stöd som Trafikverket kan erbjuda samhället bör förtydligas.

Foto: Stefan Bratt/Trafikverket